Follow us:
งานเสวนาว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยนชน

8 มิถุนายน 60 :  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และผู้แทนเครือข่าย โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ร่วมจัดงานเสวนาว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยนชน โดยมี ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนษุยชน บรรยายเรื่องทำไมภาคธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ ความท้าทาย และก้าวต่อไป

มีผู้ร่วมเสวนา คือ คุณอจัฉรา ฉายากุล ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ คุณนัท วานิชยางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด คุณภัทรชัย สนธิขนัธ์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาคนและชุมชนเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คุณนาดา ไชยจิตต์ นักส่งเสริมสิทธิมนษุยชนและผู้ประสานงานด้าน การสร้างเสริม ความรู้ความสามารถ Manushya Foundation
โดยมี ดร. เนตธิร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย ดำเนินการเสวนา ห้องประชุมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย ชั้น 31 อาคารเอไอเอ .รัชดาภิเษก