Follow us:

งานเสวนาว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยนชน

8 มิถุนายน 60 :  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และผู้แทนเครือข่าย โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ร่วมจัดงานเสวนาว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยนชน โดยมี ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนษุยชน บรรยายเรื่องทำไมภาคธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ ความท้าทาย และก้าวต่อไป

มีผู้ร่วมเสวนา คือ คุณอจัฉรา ฉายากุล ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ คุณนัท วานิชยางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด คุณภัทรชัย สนธิขนัธ์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาคนและชุมชนเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คุณนาดา ไชยจิตต์ นักส่งเสริมสิทธิมนษุยชนและผู้ประสานงานด้าน การสร้างเสริม ความรู้ความสามารถ Manushya Foundation
โดยมี ดร. เนตธิร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย ดำเนินการเสวนา ห้องประชุมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย ชั้น 31 อาคารเอไอเอ .รัชดาภิเษก


MORE NEWS