Follow us:

GCNT ร่วมอภิปรายหัวข้อ Prosperous Lives in Harmony with Nature

15 มิถุนายน 2560 - เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand - GCNT) ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "Prosperous Lives in Harmony with Nature" ภายในงาน Global Business Dialogue: Sustainable Development Goals โดย ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการ ซึ่งสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันเปิดเวทีสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจและผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน พร้อมผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อย่างคับคั่ง เพื่อเฟ้นหาโอกาสและแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆของประเทศ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและประเทศต่อไป

MORE NEWS