Follow us:

GCNA รวมพลังภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานการเปิดประชุมระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. 2561 (National Dialogue on Business and Human Rights 2018 : Human Rights System Management) ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง, ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Representative of Thailand to ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR), สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (Global Compact Network Association - GCNA), บริษัท อีอาร์เอ็ม – สยาม จำกัด และมูลนิธิมานุษยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights UNGPs) การเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย การบริหารความเสี่ยง และกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ โดยมีดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ตัวแทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ หนึ่งในองค์กรเอกชนที่เป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก และผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ อุปนายกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ผู้แทนนายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุม ว่า "ในฐานะสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก การประชุมครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคเอกชนของไทย เนื่องจากภาคเอกชนล้วนตระหนักดีถึงความสำคัญของการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการสหประชาชาติฯ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันคือ เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ภาคเอกชนควรให้ความสำคัญ ครอบคลุมประเด็นใดบ้าง เพื่อจะได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยเชื่อมั่นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง นับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้านการส่งเสริมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างแท้จริง"


โดยมีคุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฏหมาย บมจ. ปตท ผู้แทนสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ได้ให้เกียรติร่วมอภิปรายหัวข้อ "การดำเนินงานตามหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ในการประชุมครั้งนี้นี้ด้วย


001“09”

“10”


“11”


“12”


“13”


0001


หมายเหตุ: UN Global Compact เป็นข้อริเริ่มของสหประชาชาติเพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งเสริมหลักการสากล10 ประการ เกี่ยวกับนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน โดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต  เป็นความรับผิดชอบในการทำธุรกิจขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กรควรปฏิบัติ โดยข้อตกลงดังกล่าวแบ่งเป็นหลักสากล 10 ประการ ใน หมวดหมู่ ประกอบไปด้วย สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labour) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) สำหรับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประกอบด้วย 15 องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน)บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัท พินนาเคิล โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัดบริษัท แพรนด้า จิวเวลลี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท พริ๊นท์ ซิตี้ จำกัดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)