Follow us:

ภาคธุรกิจไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของ 15 องค์กรชั้นนำของไทย ที่เป็นสมาชิก UN Global Compact  ผนึกกำลังกันเพื่อร่วมกันผลักดันหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact โดยมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ และการส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย...เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30–17.00 น. ณ ห้องประชุมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center ถ.รัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนให้ภาคธุรกิจเอกชนของไทยมาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ทรูคอร์ปอเรชั่น ในฐานะ ประธานคณะกรรมการฯเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย 
กล่าวว่า “องค์การสหประชาชาติมั่นใจในศักยภาพของภาคเอกชนว่าเป็นส่วนสำคัญในขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ทั้งนี้เมื่อกลางปีที่ผ่านมา  องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นสมาชิก UN Global Compact จำนวน 15 องค์กร ได้ร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand : GCNT) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจประเทศไทยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 ข้อ ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้จึงจัดให้มีการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย...เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นมา นับเป็นภารกิจแรกที่สำคัญในการระดมพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และขอเชิญชวนให้ภาคธุรกิจของไทยร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ UN Global Compact”

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักสากลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความยั่งยืนของบุคคลสำคัญในหลายภาคส่วน ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการฯเครือข่ายโกล บอลคอมแพ็กประเทศไทย ในหัวข้อ “บทบาทของภาคเอกชนไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”  นาย Luc Stevens, UN Resident Coordinator and United Nations Development Program Thailand Resident Representative ในหัวข้อ “การสร้างความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างสหประชาชาติกับภาคเอกชนในไทย และบทบาทของ UN Global Compact” ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในหัวข้อ“ก้าวต่อไปของบริษัทไทยในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นาย William Robinson จาก Freshfields Bruckhaus Deringer  บริษัทกฏหมายชื่อดังระดับโลก ในหัวข้อ “UN Global Compact กับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ” นางชุลีพร บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในหัวข้อ “1 ปีของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความคาดหวังต่อภาคเอกชน” ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “หุ้นส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนความคาดหวังของภาคประชาสังคมต่อภาคเอกชน” และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้บริหาร ด้านยุทธศาสตร์ความยั่งยืน และธรรมาภิบาล การสื่อสาร และนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในหัวข้อ “กรณีศึกษา : การปรับตัวของธุรกิจเอกชนสู่ความยั่งยืน”

สำหรับ 15 องค์กรธุรกิจเอกชนที่ร่วมก่อตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน), บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท พินนาเคิล โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด, บริษัท แพรนด้า จิวเวลลี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท พริ๊นท์ ซิตี้ จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)