Follow us:

กษัตริย์นักพัฒนาของประชาชนชาวไทย

   จากพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอด อันได้นำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนไปจนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) เป็นผลให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล United Nations Development Programme - UNDP Human Development Lifetime Achievement Award โดยรางวัลนี้เป็นตัวแทนของความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติภูมิภาค หรือสากล ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์อย่างเดียว ยีงรวมถึง ความสามารถและตัวเลือกที่มากขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างมีความรู้ แข็งแรง และสร้างสรรค์ เมื่อทรัพยากร มนุษย์มีคุณภาพแล้ว ย่อมหมายถึงเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น สิทธิมนุษยชน ที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น ความปลอดภัยและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น ตลอดจน อิสรภาพทางการเมืองที่มากขึ้นอีกด้วย

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

คือพระปฐมบรมราชโองการที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 และตั้งแต่นั้นมา พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย ให้กับประชาชน ภาพที่ชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านไม่ใช่การฉลองพระองค์เต็มยศด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากแต่เป็นภาพในหลวงทรงสะพายกล้องทรงถือแผนที่ มีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกร และเสด็จฯ ไปยังถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ พระองค์พระราชทานความรู้ ทรงเพิ่มความสามารถให้กับชาวไทยในชนบทเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม การใช้น้ำอย่างยั่งยืน และวิธีการป้องกันน้ำท่วม พระองค์ทรงนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนไทย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญแก่สุขภาพ การศึกษา และการดำเนินชีวิตของประชาชนของประชาชน หลอมรวมเป็นโครงการในพระราชดำริและปรัชญาการใช้ชีวิตที่ได้นำไปสู่การพัฒนาให้กับคนไทยมาโดยตลอดจึงเป็นเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการยกย่องจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นบุคคลที่อุทิศทั้งชีวิตแก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

1. โครงการแก้มลิง

โครงการแก้มลิงคือ แนวคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากความรุนแรงของอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพ.ศ. 2538 แนวคิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติการบริโภคอาหารของลิง โดยลิงจะกักเก็บอาหารไว้ที่บริเวณกระพุ้งแก้มและนำออกมากลืนกินในเวลาถัดมา ซึ่งโครงการแก้มลิงจะดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบน ให้น้ำไหลลงคลองพักนน้ำที่ชายทะเล และจะไหลลงส่ทูะเลตามธรรมชาติเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงตามกว่าน้ำในคลองแล้ว

2. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน และหมอหมู่บ้าน

พระองค์ท่านทรงริเริ่ม ‘โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน’ เมื่อปีพ.ศ. 2510 เพราะทรงพบว่าราษฏรจำนวนมากขาดการดูแลรักษาในด้านสุขภาพอนามัยขณะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ราษฎร ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 ได้ทรงก่อตั้ง ‘หมอหมู่บ้าน’ ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกอาสาสมัครในแต่ละหมู่บ้านมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้าน เพื่อนำความรู้ด้านการแพทย์กลับไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งทั้งสองโครงการได้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเป็นอย่างมาก

3. โครงการแกล้งดิน


พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ทรงเล็งเห็นปัญหาดินเปรี้ยวหรือ ดินเป็นกรดในพื้นที่พรุที่มีการชักน้ำออก ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกได้ พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยควบคุมระดับน้ำในดินเพื่อป้องกันการเกิดกรดกำมะถัน ซึ่งจะส่งผลในดินเป็นกรดจัดในเวลาถัดมา

4. กังหันน้ำชัยพัฒนา

หลังจากได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเสียในพื้นที่หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นวิธีการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาหรือพื้นน้ำต่าง ๆ พระองค์ทรงเห็นว่าปัญหานี้ไม่อาจบรรเทาลงด้วยวิธีธรรมชาติเพียงอย่างเดียว จึงพระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสามารถผลิตได้เองในประเทศ เกิดเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาที่เราคุ้นชื่อกันดี

5. โครงการฝนหลวง

ในปีพ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ทรงรับรู้ถึงความขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรของประชาชนในพื้นที่นั้น จึงได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ ‘ฝนหลวง’ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นฝนเทียมที่สามารถช่วยเหลือพสกนิกรในพื้นที่แห้งแล้งได้อย่างมาก จนได้มีตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปีพ.ศ. 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป

6. โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุนการศึกษาพระราชทาน

พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิดความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล” จึงเป็นที่มาของโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์และทุนการศึกษาพระราชทานที่มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนชาวไทย ทรงสนับสนุนตั้งแต่การศึกษาชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ไปจนถึงการศึกษาหาความรู้วิชาชั้นสูงในต่างประเทศ เพื่อที่เยาวชนจะได้นำความรู้นั้นกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ก่อตั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปีพ.ศ. 2505 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทดลอง และวิจัยเพื่อมุ่งแก้ปัญหาทางการเกษตรและนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติและดำเนินการของเกษตรกรจากทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิล ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตต่างๆให้เกิดประโยชน์และรายได้ต่อประชากรมากที่สุด

8. เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นอันพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาทเมื่อปีพ..2517 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านคือ การยดึ หลักทางสายกลาง โดยชี้แนวทางการใชชีวิต ของประชาชนให้อยู่บ นหลักความพอเพียง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ยังได้รับการเชิดชูจากสหประชาชาติว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศอีกด้วย