Follow us:

เพราะสิทธิคือชีวิต HUMAN RIGHTS, HUMAN LIFE

เพราะทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน เพราะทุกคนต่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะสิทธิมนุษยชนเป็น 1 ใน 4 ด้านของเป้าหมายหลักที่ UN Global Compact ต้องการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน เพราะเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยคำนึงว่าการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิของมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจที่ยั่งยืน เพราะการคิดถึงคนรอบข้างควรเป็นสามัญสำนึกตราบที่ยังมีลมหายใจและเพราะเรายังมีชีวิต เพราะฉะนั้นเราจึงมาคุยกับ 'คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์' กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นั่นเพราะสิทธิคือชีวิตของมนุษย์ทุกคน

การที่ภาคเอกชนไทยได้รวมตัวกันเพื่อทำงานกับภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทำธุรกิจแบบเคารพสิทธิมนุษยชน คุณมีความคิดเห็นอย่างไร ดิฉันเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการรวมตัวของภาคธุรกิจและสมาชิกเครือข่ายของ UNGC (จนเป็นเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและถือได้ว่าเป็นพัฒนาการเชิงบวกสำหรับการดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจเองและของประเทศชาติ จะเห็นได้จากการที่สหประชาชาติ ได้รับรองเอกสาร หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) ตามกรอบงานของสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา ที่เกิดขึ้นบน 3 เสาหลักคือ

  1. ให้รัฐมีหน้าที่ในการ ‘คุ้มครอง’ ประชาชน (State Duty to Protect) จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยบุคคลรวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจ 
  2. ให้ภาคธุรกิจ ‘เคารพ’ ในหลักสิทธิมนุษยชน (Corporate Responsibility to Respect) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจระดับใดก็ตาม
  3. การเข้าถึง ‘การเยียวยา’ (Access to Effective Remedy) ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิผลได้มากขึ้น
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยและคณะกรรมการสิทธิฯ จะสามารถร่วมมือกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกับแนวคิดนี้ได้อย่างไร
ดิฉันมองว่า เครือข่ายฯ และ กสม. สามารถร่วมมือกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิ
1. จัดเวทีสัมมนาวิชาการให้ความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. จัดเวทีประชุมระดับภาคในภูมิภาค ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
3. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนปฏิบัติการชาติเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
4. จัดให้มีการวิจัยผลกระทบจากการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับภาคธุรกิจด้านใดที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
ดิฉันให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องสิทธิแรงงาน โดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมได้จัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและจัดการอบรมโดยใช้แผนปฏิบัติการ ก็คือการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของเราได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน หวังว่าผู้ประกอบการทั้งหลายจะตระหนักและระมัดระวัง ในเรื่องสิทธิแรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติมากขึ้นภาคเอกชนไทยในปัจจุบันทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความตื่นตัวมากขึ้น

ภาคเอกชนในปัจจุบันทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความตื่นตัวมากขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน อยากจะฝากถึงภาคเอกชนอย่างไรบ้าง มิติใหม่ของการทำธุรกิจสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ ‘แห่งสหัสวรรษ’ เป็นยุคแห่งการมุ่งสู่ ‘ความยั่งยืน’ และการทำอะไรแล้ว ‘รอดคนเดียว’ ‘ได้คนเดียว’ จะอยู่ไม่ได้อีกต่อแล้วนอกจากนั้นโลกโลกาภิวัตน์ได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาก ที่หลายคนเรียกว่า ‘โลกล้อมเมือง’ คือประเทศไทย สังคมไทย ไม่อาจจะอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว ดังนั้นหากมาตรฐานในการผลิตสินค้าและบริการของเราไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เน้น ‘การต้องเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน’ และการเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลไม่ว่าจะเป็นหลักการ UNGC หรือ UNGP อย่างจริงจัง จะทำให้บริษัทธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเป็นที่นิยมในตลาดโลก และไม่ถูกกีดกันออกจากระบบการค้าเสรีสากลได้ง่าย ๆ และยังมีความสำคัญต่อความยั่งยืน ทั้งในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและย่อมส่งผลไปถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมด้วย