Follow us:

กินเหลือแล้วยังไง? ชมหนังสั้นตีแผ่วิกฤตขยะอาหารล้นเมือง ความจริงที่คนไทยยังไม่รู้

ในแต่ละวันคนไทยทิ้งขยะเฉลี่ยวันละ 1.13 กิโลกรัมต่อคน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีปริมาณ 27.06 ล้านตัน และกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทยคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีระบบวัดปริมาณขยะอาหารและยังไม่สามารถกำจัดขยะได้หมด โดยพบว่า42% ของขยะมูลฝอย ถูกกำจัดผิดวิธี อาจนำไปสู่วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

เทสโก้ โลตัส ตระหนักถึงปัญหาขยะอาหารล้นโลกที่ใกล้ตัวเรากว่าคิด จึงเร่งเดินหน้ารณรงค์ลดการทิ้งขยะอาหาร ด้วยการปล่อยภาพยนตร์สารคดีสั้น วิกฤติขยะอาหาร: ความจริงที่กลืนไม่เข้า คายไม่ออก (Food Waste: an Unpalatable Truth) พาคนไทยไปสำรวจภูเขากองขยะ ปลายทางของอาหารที่เหลือจากการขายในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และเหลือจากการรับประทานไม่หมดของผู้บริโภค ตีแผ่ปัญหาที่สังคมไทยยังไม่รู้ รณรงค์ให้คนไทยช่วยกันลดการทิ้งขยะอาหารและบริโภคอย่างรับผิดชอบ


นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า กลุ่มเทสโก้ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ข้อที่ 12.3 ว่าด้วยการลดขยะอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคภายในปี พ.ศ. 2573 โดย มร. เดฟ ลูอีส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทสโก้ ได้เป็นประธานกลุ่ม Champions 12.3 ซึ่งเป็นคณะทำงานที่รวบรวมผู้นำจากหลายสาขาทั่วโลกร่วมกันลดการสูญเสียและขยะที่มาจากอาหาร เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคพบว่า คนไทยยังไม่มีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารมากนัก รวมทั้งไม่ทราบว่าขยะอาหารมีผลกระทบอันใหญ่หลวงในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าสารคดีสั้นเรื่องนี้พร้อมทั้งแคมเปญประชาสัมพันธ์ จะช่วยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤติขยะอาหารมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันบริโภคอาหารอย่างรับผิดชอบมากขึ้นและลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น

ในขณะที่ ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า อาหารที่เราบริโภคในครัวเรือนไม่หมดแล้วทิ้งเป็นขยะ อาหารเหล่านี้จะถูกนำไปรวมกันที่กองขยะ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาบริเวณกองขยะ คือ มีกลิ่นเหม็นและสัตว์ไม่พึงประสงค์ เช่น นก หนู แมลง เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีเชื้อโรคเพิ่มจำนวนขึ้น นอกจากนี้น้ำจากกองขยะก็จะนำพาเชื้อโรคเหล่านี้ไปยังแหล่งน้ำใต้ดินหรือคลองทั่วไป ส่งผลทำให้พื้นที่กองขยะเป็นพื้นที่สร้างมลพิษสูงมาก และทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์จำนวนมากที่สร้างก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่ภาวะโลกร้อน ทำให้เราทุกคนต้องกลับมาคิดว่า ขยะอาหารที่เราทิ้งกำลังทำให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างภาวะโลกร้อนอย่างที่คาดไม่ถึง

ในฐานะภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นผู้นำลดปริมาณขยะอาหาร โดยลดการสูญเสียและทิ้งอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน และบริจาคอาหารที่ยังมีคุณภาพดีแต่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันให้แก่ผู้ยากไร้ไปแล้วรวมทั้งหมดกว่า 1,200,000 มื้อ ส่วนอาหารที่รับประทานไม่ได้แล้วจะถูกแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตรต่อไป พร้อมเดินหน้าโครงการกินได้ ไม่ทิ้งกัน รณรงค์ลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศ อีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.lifegate.com/people/lifestyle/uk-supermarkets-reduced-food-waste-20000-tonnes

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ntuc-fairprice-reduced-food-wastage-by-48-000kg-in-2016-8753954

http://www.komchadluek.net/news/economic/317770