CONTACT US f x l i i
SDG Mega Trend

การศึกษาทางเลือกใหม่ Work-Based Education

SDGs Talk Goal 4 "การศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่ออนาคตการศึกษาไทย"
สัมภาษณ์พิเศษ : การศึกษาทางเลือกใหม่ Work-Based Education
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม CP ALL


การศึกษาเพื่ออนาคต ต้องสอดรับกับ 6 เทรนด์สำคัญ

อนาคตของการศึกษาไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางใด รศ.ดร. สมภพ ระบุชัดว่าการจัดการศึกษาในอนาคต ต้องจับทิศทางวิถึใหม่ว่าจะไปสู่ทิศทางไหน โดยคำนึงถึง 6 แนวโน้มที่สำคัญ ได้แก่

1) Digitalization ภายใต้ 5G ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากมาย
2) Medicalization พัฒนาการทางการแพทย์จะเกิดขึ้นมากและรวดเร็ว เมื่อ 5G มาพร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่
3) Climatization ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกจะเป็นตัวแปรสำคัญ กระแสใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีมากขึ้น
4) Financialization พัฒนาการการเงินโลกเกิดขึ้นมากมาย จะสร้างคนที่มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ทางการเงินอย่างไร
5) Virtualization สังคมเสมือนจริงจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง นำไปสู่การบริโภคเสมือนจริง พร้อมไปกับการบริโภค
ทางกายภาค เราจะจัดการอย่างไร
6) Urbanization เมืองจะขยายตัวไปต่างจังหวัดมากขึ้น มี smart city ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พร้อมย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน เราต้องเตรียมคนให้รู้เท่าทันใน 5 เรื่อง คือ รู้เท่าทันด้านเทคโนโลยี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การแพทย์ และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก


ชมรายการ We Shift...World Change : SDGs Talk
Goal 4 "การศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่ออนาคตการศึกษาไทย"

อ่านเพิ่มเติม ที่มา: The Practical
Quality Education – คุณภาพการศึกษา เพื่อคุณภาพอนาคต 


ติดตามรับชม รายการ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” We Shift...World Change ตอน SDGs Talk
ได้ทุกวันเสาร์ เว้นเสาร์ เวลา
19:30 น. ทาง Facebook Global Compact Network Thailand
และ รับชม Re-Run ทุกวันพุธ เว้นพุธ เวลา
19:30 น. ทาง Facebook The Practical เพจ มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่


< กลับหน้าที่แล้ว