UN Global Compact คือ กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ได้รับการเผยแพร่โดย นายโคฟี่ อันนาน เลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ระหว่างการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542
โครงการได้เริ่มอย่างเป็นทางการที่สำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และได้รับการเผยแพร่ออกไปทั่วโลก เพื่อขยายความร่วมมือจากบริษัทน้อยใหญ่ ทุกภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงมูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหากำไร และสมาชิกอื่นๆที่ไม่อยู่ในรูปบริษัท เพื่อผนึกกำลังสร้างโลกของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม
คุณสมบัติของ “สมาชิกเข้าร่วม”
UN Global Compact
 • เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการ
 • มีรายงานความยั่งยืนประจำปี
 • จ่ายเงินค่าสมาชิกรายปีให้กับ UN Global Compact ตามสัดส่วนยอดขายหรือเงินได้สุทธิรายปี
 • สามารถเป็นผู้นำที่มีบทบาทในกิจกรรมและความร่วมมือกับทาง UN Global Compact ระดับสากล และระดับประเทศอย่างสม่ำเสมอ
เราเป็นเครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) หรือ GCNT ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย 15 บริษัท
สมาชิกผู้ก่อตั้ง
Global Compact Network Thailand ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ลำดับที่ 70 ของโครงการสำคัญในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ UN Global Compact – เครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้
วิสัยทัศน์ของเรา
เราจะร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล
พันธกิจของเรา
 • ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง เช่น เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม
 • ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งการวางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่
 • สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
 • ตลอดจนหมั่นตรวจสอบว่าการดำเนินงานต่างๆ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • ธุรกิจจักต้องสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิ์ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
 • ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
 • ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact
ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง เช่น เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วย การพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างภาคีความร่วมมือ และการพัฒนานวัตกรรม
สมาชิกของเราในปัจจุบัน
รายนามสมาชิกสมาคม (Membership)
Address
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
เลขที่ 89 ชั้น 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Contact
Follow Us
f x l i i
Map