How To Join
การสมัครสมาชิกขององค์กรเอกชน

  • องค์กรเอกชน
เช่นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีพนักงานประจำอย่างน้อย 250 คนขึ้นไป และ/หรือบริษัทของรัฐ

  • ธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง (SME)
ธุรกิจที่มีพนักงานประจำมากกว่า 10 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 250 คน

ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อแนะนำในการสมัครสมาชิกสำหรับบริษัทเอกชน ที่นี่ >> ข้อแนะนำในการสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเอกสารเพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นสมาชิกต่อสหประชาชาติ โดยมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (หรือเทียบเท่า) เอกสารแสดงเจตจำนงสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> เอกสารแสดงเจตจำนง

ขั้นตอนที่ 3 กรอกใบสมัครออนไลน์ และแปลงไฟล์ใบสมัครเป็นไฟล์ดิจิตอล พร้อมมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรกำกับ ทั้งนี้ลายเซ็นและชื่อของผู้บริหารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เซ็นเอกสารแสดงเจตจำนง >> ใบสมัครออนไลน์

ขั้นตอนการสมัคร