CONTACT US f x l i i
INSPIRATIONS FROM OUR PARTNERS

ภารกิจหลักของ Global Compact Network Thailand

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ขอสนับสนุนองค์กรจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในแบบที่สอดคล้องกับบริบทของการทำธุรกิจของตน โดยคำนึงถึงประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและสังคมอย่างแท้จริง
ภารกิจหลักของเราคือการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจวิถีการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นแก่นแท้ของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนเชื่อมโยงทุกฝ่ายในสังคมให้เกิดความร่วมมือขับเคลื่อนงานที่มุ่งลดผลกระทบเชิงลบ สร้างผลเชิงบวก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วยการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

ธันยพร กริชติทายาวุธ
ผู้อำนวยการ
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

< กลับหน้าที่แล้ว