เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” ต่อเนื่องปีที่ 2 จากผลสำเร็จโครงการจัดการขยะภายในองค์กร

Awards

เอ็กโก กรุ๊ป นำโครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem” คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” (AREA 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สาขา Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
.
โครงการ EGCO Ecosystem เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานรู้จักประเภทขยะและมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนจากภายในองค์กรสู่สังคมภายนอกอีกด้วย ซึ่งโครงการฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีการพัฒนาการดำเนินงาน การรายงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
.
ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2563 - 2564 พบว่า อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ มีอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 67.5% ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทำให้โครงการ EGCO Ecosystem ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในปี 2564
.
นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ปยังได้ต่อยอดการดำเนินงานด้วยการเข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2)” ขยายผลสำเร็จสู่ชุมชนและสังคมภายนอก ด้วยการสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่วัดและโรงเรียนอีกด้วย
.
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้เปิดเผยว่า
.
“รางวัล AREA 2022 สาขา Green Leadership สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอ็กโก กรุ๊ป ที่มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนสร้างระบบนิเวศที่ดีและยั่งยืนจากภายในองค์กรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้ทิศทางในการดำเนินงาน Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth”
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP