สิงห์ เอสเตท สร้างสิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งเล็ก

Environment

สิงห์ เอสเตท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ที่อยู่อาศัย อาคารสํานักงาน โรงแรมและรีสอร์ท จนถึง นิคมอุตสาหกรรม บนพื้นฐานของปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่หวังสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (Harmonious Coexistence) ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในประเด็นความยั่งยืนที่ให้ความสําคัญ คือเรื่องของ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" ซึ่งได้ระบุไว้ อย่างชัดเจนในนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ จากกิจกรรมบนภาคพื้นดิน (Land-based Activities) สู่ทรัพยากรทางทะเลเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ


Building big, Protecting small สร้างสิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งเล็ก
 
ปฏิบัติการด้านการปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการทํางานของ สิงห์ เอสเตท เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงการ โดยทุกครั้งที่จะต้องปรับเตรียมพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการจะคํานึงถึงความสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมอยู่เสมอ  หนึ่งใน รูปธรรมที่เห็นได้ชัด คือ โครงการ CROSSROADS Maldives ซึ่งเป็นพื้นที่ดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยบริษัทเอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ สิงห์ เอสเตท ที่ก่อนก่อสร้างโครงการได้สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแนวปะการังในพื้นที่ พบว่า มีประชากรปลาในแนวปะการังไม่ต่ำกว่า 100 ชนิด นอกจากนี้ยังพบเต่ากระ ซึ่งถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ อย่างยิ่ง (Critically Endanger) ในบัญชีของ IUCN RED LIST จึงนํามาสู่การปรับเปลี่ยนแผนการสร้างเกาะ เพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ทะเลใกล้ สูญพันธุ์ คือตัวอย่างที่ชัดเจนในการดูแลรักษาระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมัลดีฟส์
 


SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ 

สิงห์ เอสเตท ยังปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทาง ชีวภาพทางทะเล ภายใต้แนวคิด “SeaYouTomorrow” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้คนตระหนักถึงการรักษาระบบนิเวศทางทะเล และมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน กิจกรรมต่างๆ โดยการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง ปลูกฝังจิตสํานึกในการช่วยลดปัญหาและผลกระทบจาก ชุมชนเมืองที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล โดยดําเนิน กิจกรรมมากมายที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งการรณรงค์เพื่อลดขยะที่ลงสู่ทะเล และการอนุรักษ์สัตว์น้ำ

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ หน่วยงานรัฐ องค์กรที่ไม่ แสวงผลกําไร (NGO) ระดับนานาชาติ และชุมชนท้องถิ่น ร่วมฟื้นฟูแนวปะการัง และสอนการปลูกปะการังโดยวิธี ใช้ธรรมชาติเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ถ่ายทอดให้กับเด็กๆ ในชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และลูกค้าของโรงแรม ภายใต้การดําเนินการของศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล Marine Discovery Centre
 
สิงห์ เอสเตท ตั้งใจเป็นตัวแทนภาคเอกชนแบ่งปัน พื้นที่ศึกษา รวมถึงข้อมูลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ การอนุรักษ์สัตว์ทะเล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเชิง สัญลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน คนในชุมชน นักท่องเที่ยว และสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นไป ตามแผนงาน และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯในการเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้