GCNT ร่วมกับและภาคีเครือข่าย จัดเวทีระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7

UNGCNT News


จากความร่วมมือของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม UNDP ภาคีเครือข่าย และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมเพ็กแห่งประเทศไทย ต่างก็มีความตั้งใจอันดีในการสนับสนุนให้ภาครัฐได้มีส่วนช่วยภาคเอกชนในการดำเนินการด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน และให้ภาคเอกชนได้ร่วมแสดงจุดยืนในการดำเนินการโดยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนทั้งต่อห่วงโซ่อุปทานและต่อภาคครัวเรือน


การจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงได้ดำเนินมาสู่ปีที่ 7 โดยในปีนี้ประกอบด้วยการอบมรม และการร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน’ ว่าด้วยการที่มนุษย์ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อของการให้การสนับสนุนจากทางภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการเสวนาให้ครั้งนี้เป็นการเสวนาที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาอันดีของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในทุกขนาดให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงและนำหลักการการเคารพสิทธิมนุษยชนมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล


นอกจากในส่วนที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้ว ทางภาครัฐยังเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของภาคเอกชนภายในช่วงเวลาของการดำเนินธุรกิจภายใต้ความตึงเครียดของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดคือการเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินการ อาทิ การที่ธุรกิจส่วนมากที่มีใช้กระดาษ (paper-based) เป็นหลัก หันมาปรับใช้ระบบการดำเนินการแบบไร้กระดาษ (Paperless) โดยยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง การปรับตัวครั้งนี้คือตัวแปรสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาคธุรกิจไทยที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น นี่คือกุญแจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทย ทางภาครัฐจึงอยากส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนทั้งในส่วนของระบบอำนวยความสะดวกของแพลตฟอร์ม(Platform)ต่างๆ ตลอดจนการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน


ในส่วนเสวนาสุดท้าย คือ การเสวนาของภาคเอกชนที่มีการดำเนินการแตกต่างกันตามแต่ละอุตสาหกรรม โดยในครั้งที่ 7 นี้ การเสวนาของภาคเอกชนได้รับเกียรติจาก 3 บริษัท ได้แก่ วัลแคน, ซีพี กรุ๊ป, และ เซ็นทรัลรีเทล เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในอุสาหกรรมที่มีความแตกต่างกัน อาทิ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการส่งเสริมการสร้างงานให้แก่ผู้พิการทางสายตา การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับการจัดการข้อมูลสาธารณสุขไทย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจขายปลีก โดยแต่ละบริษัทต่างก็มีความตั้งมั่นว่านอกจากการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ทางองค์กรให้ความสำคัญเป็นหลักแล้ว การดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคอย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูล การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอย่างรอบด้านของบริษัท และการกระจายสินค้าและรายได้สู่ภาคครัวเรือนในสังคมต่างเป็นและควรเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยสืบต่อไป

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้