CONTACT US f x l i i
Upcoming events

The 2020 Global Compact Network Thailand #SDG PioneersThe 2020 Global Compact Network Thailand #SDG Pioneers

เวทีของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายท้าทายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดรับสมัครตัวแทนจากประเทศไทย เพื่อไปเวทีโลก เป็นครั้งแรก

*ขยายระยะเวลาเปิดรับใบสมัครถึง  15 ตุลาคม 2563

The 2020 Global Compact Network Thailand #SDG Pioneers ขยายเวลารับสมัครตัวแทนจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมเวทีโลกของผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมีกำหนดระยะเวลาใหม่ ดังนี้

 • ขยายระยะเวลาเปิดรับใบสมัครผู้นำองค์กรในประเทศ ถึง 15 ตุลาคม 2563
 • คัดเลือกผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลตัวแทนประเทศไทย ภายใน 15 ธันวาคม 2563
 • ส่งตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การคัดเลือกระดับนานาชาติ
 • *Global Round เปิดรับผู้สมัคร ระหว่าง 11 มกราคม - 15 มีนาคม 2564
 • คณะกรรมการพิจารณาตัวแทนและผู้สมัครจากประเทศต่างๆ ระหว่าง 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2564
 • ตัวแทนระดับประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในระดับนานาชาติให้เป็น SDG Pioneers จะได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานประชุมสุดยอดผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Leaders Summit 2021) ในเดือนมิถุนายน 2564

 

ประเภทการสมัคร    เปิดรับการสมัครในนาม "บุคคล" จากองค์กรสมาชิก (ยื่นใบสมัครได้ทั้งสองประเภท)

ประเภทที่หนึ่ง        ส่งเรื่องราวของคุณเอง  [ Application Form ]

ประเภทที่สอง        เสนอชื่อบุคคลในองค์กรของคุณ [ Nomination Form ]

เกี่ยวกับ SDG Pioneers  I ขั้นตอนการสมัครและหลักเกณฑ์ (English Version)*กำหนดการเดิม

กติกาและกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
#SDG Pioneers

หนึ่ง   การคัดเลือกใบสมัคร 

 1. องค์กรของผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก UN Global Compact ก่อน 30 กันยายน 2562
 2. องค์กรของผู้สมัครจะต้องเลือก engagement level แล้วว่าเป็นสมาชิกเข้าร่วม (Participant) หรือ สมาชิกลงนาม (Signatory) ตรวจสอบที่นี่ ถ้ายังไม่ได้เลือก ดำเนินการได้ที่นี่
 3. องค์กรของผู้สมัครจะต้องเคยส่งรายงานความคืบหน้า หรือ Communication on Progress (CoP) ในระบบแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 

สอง    การคัดเลือกผู้สมัครรอบแรก 

 1. กรรมการภายในของสมาคมฯ 2 ท่านจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครของผู้ที่ผ่านเกณฑ์และลงคะแนนในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 • Sustainable business results
 • Engagement with the UN Global Compact and/or its Local Networks
 • Innovation and process leadership
 • Responsible business
 • Strategy and advocacy

1.1.) กรรมการจะคำนึงถึงความหลากหลายของ เพศ ที่ตั้ง ขนาดขององค์กร

1.2.) มีคะแนนพิเศษสำหรับการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

    2. กรรมการคัดเลือก รายชื่อผู้สมัคร จำนวน 5 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการกิตติมศักดิ์พิจารณาในรอบต่อไป

สาม    การตัดสินเลือกตัวแทนประเทศไทย 

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ที่สมาคมฯ เรียนเชิญ 5 ท่าน มาจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
คณะกรรมการบริหารของ Global Compact Network (2), ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติUN (1), ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ (1), ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา หรือ ตัวแทนจากภาคสังคม (1)

 

สี่       ขั้นตอนสอบทานรอบด้าน (DUE DILIGENCE) โดย UN Global Compact 

GCO จะทำการสอบทานรอบด้าน (due diligence)รายชื่อตัวแทนประเทศ จากเครือข่ายท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยเครือข่ายท้องถิ่นจะต้องส่งรายชื่อผู้ชนะและผู้เข้ารอบสุดท้ายพร้อมทั้งเอกสารการลงคะแนนทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการ และรอผลการยืนยันจาก GCO ก่อนการประกาศผลต่อสาธารณชน

 

ห้า     การประกาศผลThe 2020 Global Compact Network Thailand SDG Pioneers

จะดำเนินการระหว่าง 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563

 1. ประกาศผลต่อสาธารณชนผ่านสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ และ ต่อสื่อมวลชน
 2. นำเสนอเรื่องราวของผู้เข้ารอบทั้ง 5 ท่าน บนสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ
 3. นำเสนอเรื่องราวตัวแทนประเทศไทย ผ่านชุดสื่อของ UN Global Compact เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกระดับนานาชาติต่อไป (Global Round พิจารณาตัวแทนจากประเทศต่างๆ ระหว่าง 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2564)


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)  I สอบถามเพิ่มเติม คุณนรรณ วงศ์พัวพันธุ์ อีเมลล์ nann@globalcompact-th.com

 

< กลับหน้าที่แล้ว