สถาบันไทยพัฒน์จัดทำหนังสือคู่มือนำทางสร้างองค์กรพร้อมผัน (Resilient Enterprise Guidebook)

Sustainable Tools


การสร้าง องค์กรพร้อมผัน (Resilient Enterprise) ให้สามารถพร้อมรองรับแบบแผนการใช้ชีวิตและการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติเดิม คือ กุญแจสำคัญที่รักษาองค์กรให้อยู่รอดและสามารถดำเนินสืบเนื่องไปในระยะยาว โดยเรื่องสุขภาพ จะเป็นประเด็นสำคัญในการสร้างองค์กรให้มีภาวะพร้อมผัน (Resilience) และเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดวางกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจในวิถีปกติใหม่

แนวทางหนึ่งที่แนะนำให้กิจการพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health) ให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล หรือ Global Reporting Initiative (GRI) ในฐานะผู้จัดทำมาตรฐานระดับโลกด้านความยั่งยืนสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ได้เผยแพร่เอกสาร ข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health Business Practices: COHBP) สำหรับให้กิจการผนวกประเด็นด้านสุขภาพ เข้ากับกลยุทธ์องค์กร เพื่อใช้ดำเนินงานหลังสถานการณ์โควิด

สถาบันไทยพัฒน์ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดทำหนังสือคู่มือนำทางสร้างองค์กรพร้อมผัน (Resilient Enterprise Guidebook: Integrating Culture of Health into Organization) เล่มนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้กิจการสามารถนำข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมสุขภาพ มาเป็นปัจจัยนำเข้าในการวิเคราะห์สารัตถภาพ (Materiality Analysis) เพื่อใช้กำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านวัฒนธรรมสุขภาพที่องค์กรควรดำเนินการ ผนวกไว้ในกลยุทธ์องค์กร สำหรับรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจวิถีปกติใหม่ และการเป็นองค์กรพร้อมผันในทุกสถานการณ์

ศึกษาเพิ่มเติมที่นี่
https://www.thaicsr.com/2021/02/covid-19-resilient-enterprise-guidebook.html 

หนังสือคู่มือนำทางสร้างองค์กรพร้อมผัน (Resilient Enterprise Guidebook)
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยสถาบันไทยพัฒน์
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP