กระทรวงพลังงานเตรียมแก้ไขระเบียบซื้อไฟฟ้าสะอาดหนุนลงในอีอีซี

Thailand's Hot Issues


กระทรวงพลังงานกำลังแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องการซื้อไฟฟ้าสะอาดที่เป็นพลังงานหมุนเวียน ให้นักลงทุนในพื้นที่ EEC ที่ต้องการในส่วนของสินค้าสีเขียวเป็นพลังงานสะอาด 100%

ได้รับการเปิดเผยจากท่านปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่อากาศที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการแข่งขันและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ทางสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎระเบียบใหม่ เพื่อรองรับการซื้อไฟฟ้าสะอาดที่มาจากพลังงานหมุนเวียน ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน โดยเฉพาะโครงการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ขณะนี้นักลงทุนต่างก็ต้องการสินค้าสีเขียว การผลิตสินค้าแต่ละชิ้นต้องมาจากไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด 100% เพราะในอนาคตสหภาพยุโรปจะรับสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวเท่านั้น อีกทั้งการแก้กฎระเบียบยังรวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดที่มาจากพลังงานหมุนเวียนจะซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรงกัน โดยไม่ต้องผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และคาดว่ากฎระเบียบที่ปรับเเก้นี้จะแล้วเสร็จในปี 2565 นี้

การจะเร่งประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero จะต้องทำกรอบแผนพลังงานชาติเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ 20 ปีทั้งการลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดเป้าหมาย 3 ด้าน

1) การสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนภายในปี 2065 - 2070

2) การสร้างศักยภาพการแข่งขันและการลงทุนของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่การลงทุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามทิศทางโลก ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการลงทุนนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

3) สอดรับกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP