CONTACT US f x l i i
Library

แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE EVENTS BASIC GUIDELINES)

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.จัดทํา “แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสําหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะจัดงานโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างง่าย และนําไปใช้ได้ในวงกว้าง


ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน
< กลับหน้าที่แล้ว