IRPC รับการประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

คุณนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงาน “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563” และ   รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในฐานะผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย จากคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ    นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในฐานะที่ IRPC เป็นบริษัทที่นำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อาทิ ด้านการให้ความเป็นธรรม ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าลูกค้า ด้านการรักษาความสุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้เสรีภาพส่วนบุคคล ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ โดยท่านประธานในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

< กลับหน้าที่แล้ว