IRPC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ยกระดับ ว.เทคโนไออาร์พีซี เป็นฐานพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา ปิโตรเคมีและพลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คุณนพดล ปิ่นสุภา คุณนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ประธานกรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) ระยะที่ 2” ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ มอบทุนการศึกษาระดับ ปวส. เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยมี คุณอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต IRPCT ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ iPEC ระยะที่ 2” ระหว่าง IRPCT และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ 1. บมจ.ปตท. 2. บมจ. ไทยออยล์  3. บมจ. ไออาร์พีซี 4. บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  5. บมจ. โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ และ 6. บมจ. ปตท.น้ำมันและค้าปลีก เพื่อยกระดับ IRPCT เป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพคนด้านอาชีวศึกษา โดยได้เปิดสาขาวิชาด้านปิโตรเคมีและพลังงาน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาปิโตรเคมี (PETRO - ACE : Advance Competency in Petrochemical Engineering) 2. สาขาเทคนิคพลังงาน (ENERGY - ACE : Advance Competency in Energy Engineering 3. สาขาเคมีอุตสาหกรรม (CHEM - ACE) : Advance Competency in Industrial Chemistry Engineering) และโครงการ iPEC ระยะที่ 2 นี้ยังได้เพิ่มสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ อีก 1 สาขา โครงการดังกล่าวได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา และมีแผนรับสมัครนักศึกษาทุนในโครงการปีละ 75 ทุน

< กลับหน้าที่แล้ว