สัมมนา “Rethink Together: Co-creating Circular Economy with Circular Design” เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว !!

Event
 


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมอบรม CIRCO และท่านที่สนใจ
เข้าร่วมสัมมนา “Rethink Together: Co-creating Circular Economy with Circular Design”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ภายใต้โครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design)
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 13:30 – 17:00 น.
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar 

พบกับตัวแทนธุรกิจ วิทยากรของ CIRCO ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อสร้างขีดความสามารถด้าน Circular Design ในแต่ละมิติ
และร่วมรับฟังมาตรการและกลไกสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบาย
เพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนพิเศษ! กิจกรรม "Industrial Symbiosis Workshop" สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร CIRCO
เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจของท่าน กับเพื่อนร่วมเส้นทางเศรษฐกิจหมุนเวียนประเทศไทย
สู่การต่อยอดโอกาสและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต
ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 17.30 – 18:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ : วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
เวลา : ระหว่างเวลา 13:30 – 17:00 น.
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar 

Concept note & Agenda
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP