CONTACT US f x l i i
Media Release

โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมชมรายการ “WE SHIFT . . . WORLD CHANGE: SDGs Talk”  ผนึกเครือข่าย SDGs สร้างจุดเปลี่ยนในสังคม สู่ทศวรรษแห่งการลงมือทำ  ผ่าน  GCNT Facebook

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการลงมือทำ ชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมชมรายการ “WE SHIFT . . . WORLD CHANGE: SDGs Talk” ทาง GCNT Facebook เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Sustainable Development Goals (SDGs) และแบ่งปันไอเดียเกี่ยวกับออกแบบธุรกิจเพื่อ SDGs ต่อยอดความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การปฏิบัติจริง และเห็นผลจริง
โดย รายการ WE SHIFT . . . WORLD CHANGE: SDGs Talk” เป็นโอกาสต่อยอดความคิดด้าน SDGs ในรูปแบบรายการที่จะเผยแพร่ในช่องทาง Social Media สมาคมฯ GCNT Facebook โดยเชิญผู้บริหารและคนรุ่นใหม่ จากองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. People – คุณภาพชีวิตของผู้คน 2. Prosperity – ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 3. Planet – ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. Peace – สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม และ 5. Partnership – การเป็นหุ้นส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal 17 ข้อ) อันจะนำประเทศไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามเป้าหมายในปี 2573


ผู้ชม “WE SHIFT . . . WORLD CHANGE: SDGs Talk” จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปปรับใช้ในองค์กรของตน ปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา และวางแผนออกแบบอนาคตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยตั้งเป้าหมายที่จะเผยแพร่การดำเนินงานเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ครบทั้ง 17 หัวข้อของ SDGs Goal ภายในปี 2564  ทั้งนี้ ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนในสังคม เพื่อผนึกกำลังทั้งภาคสังคมและธุรกิจ ให้เป็น SDGs Community

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมผ่าน Facebook Global Compact Network Thailand  
ในทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 19.30-20.30 น. 


< กลับหน้าที่แล้ว