การเข้าร่วม HAC for Nature and People ของไทย เพื่อปกป้องร้อยละ 30 ของพื้นที่บกและทะเลในปี 2030

UNGCNT News

ประเทศไทย เตรียมเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People เพื่อร่วมกับประชาคมโลกปกป้องพื้นที่ทางบกและทางทะเลของโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ในปี 2030 ตามเป้าหมาย 30x30


สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยผ่าน เว็บไซต์ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยร่วมกับประชาคมโลกในการปกป้องพื้นที่ทางบกและทางทะเลของโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2030

ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่สนับสนุนเป้าหมาย 30x30 กลายเป็นกลุ่ม HAC ที่ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 100 ประเทศ นั้น ทำให้เป้าหมาย 30x30 กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายระดับโลกภายใต้กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี 2020 จะได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 2 หรือ CBD COP 15.2 ระหว่างวันที่ 7 - 19 ธันวาคมนี้

สำหรับการเข้าร่วมกลุ่ม HAC ของไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี 2580 และเป็นการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านสิ่งแวดล้อมของไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวาระที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีไทยช่วงเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ด้วยทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ยังได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solution) จะเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการระหว่างอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยประสานงานกลางของทั้งสองอนุสัญญาดังกล่าว

ทั้งนี้ หากไทยได้เข้าเป็นสมาชิกจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการยกระดับสินค้าและบริการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างชุมชนเจ้าของทรัพยากรกับภาคเอกชนที่จะนำทรัพยากรไปต่อยอดใช้ประโยชน์

สำหรับเป้าหมาย 30x30 เป็นแนวทางสำคัญในการจัดการกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนทั้งทางบกและทางทะเล การป้องกันโรคระบาดในอนาคต การส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจชีวภาพ เพิ่มผลผลิตด้านประมง รวมทั้ง เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศมากขึ้น และสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน

แหล่งข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ผู้สื่อข่าว: ปิยาพรรณ ยังเทียน (สวท.)
ผู้เรียบเรียง: กัลยา คงยั่งยืน (สวท.)

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้