HSBC มุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Environment


ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
หนึ่งในสถาบันการเงินการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว มีแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG  ภายใต้ค่านิยม (value) หลักขององค์กร 4 ประการ ได้แก่ การให้คุณค่ากับความแตกต่าง การประสบความสำเร็จร่วมกัน การมีความรับผิดชอบ และการทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ เอชเอสบีซีเชื่อมั่นในศักยภาพและบทบาทสำคัญขององค์กร ในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายด้าน ESG โดยธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็น Net Zero ภายในปี 2050 มีกลยุทธ์สำคัญสามประการ ได้แก่

  • ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ยั่งยืน (sustainable finance) โดยตั้งเป้าหมายจำนวนเงินสนับสนุนระหว่าง 7.5 ล้านถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030

  • ร่วมมือกับพันธมิตรสร้างนวัตกรรมและโซลูชั่นรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนผ่านไปสู่ net zero ต้องใช้เทคโนโลยีสะอาดและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (nature-based solutions) ภาคการเงินคือตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม

  • การดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการปฏิบัติงานภายในองค์กรและของซัพพลายเชนของธนาคาร ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2030 และบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของลูกค้าเพื่อมุ่งสู่การเป็น net zero ตามเป้าหมายของสนธิสัญญาปารีส ภายในปี 2050 หรือเร็วกว่านั้น


เอชเอสบีซี เชื่อว่า ผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรและธุรกิจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล โดย
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันและการปรับตัว สร้างการมีส่วนร่วมที่จะสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้ ให้แก่พนักงาน ลูกค้าและชุมชน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในด้านต่างๆ อาทิ โปรแกรม HSBC University เป็นพื้นที่เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ความรู้ด้านการบริหารจัดการสำหรับพนักงานผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์  โดยในปี 2022 ธนาคารจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 6.3 ล้านชั่วโมง หรือเฉลี่ยคนละ 28.8 ชั่วโมงการฝึกอบรม เพิ่มจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7

เอชเอสบีซีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คำนึงถึงธรรมาภิบาล โดยจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล และ ส่งเสริมผลประกอบการที่ดีในระยะยาว

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้