ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำ "คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน" และ "เอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม"

Reports
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และเอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและความต้องการผู้ลงทุน

คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุน นอกจากข้อมูลด้านการเงินแล้ว ข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เนื่องจากธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลด้าน ESG ยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงมุมมองของการประกอบธุรกิจในมิติที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวด้วย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำ "คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน" และ "เอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม" เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สอดคล้องกับ One Report และมาตรฐานสากล เช่น GRI Standards, SDGs เป็นต้น รวมถึงตรงตามความต้องการใช้ข้อมูล ESG ของผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบของคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน 

  • แนวทางการรายงานความยั่งยืน
  • องค์ประกอบของการรายงานความยั่งยืน
  • ตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ระดับพื้นฐาน และคำอธิบาย พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมโยงกับกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล GRI Standards และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
  • ตัวอย่างตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้ในแต่ละปี พร้อมทั้งแสดงความต่อเนื่องของการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างชัดเจน


เอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
(ประกอบคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน) แบ่งเป็น 8 เล่มตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของ SET และ mai แต่ละเล่มประกอบด้วย 

  • รายละเอียดของตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) แยกตามหมวดธุรกิจ (Business Sector) เช่น ความสำคัญของตัวชี้วัด แนวปฏิบัติในรายงานตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมโยงกับกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล GRI Standards และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
  • ตัวอย่างตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้ในแต่ละปี พร้อมทั้งแสดงความต่อเนื่องของการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างชัดเจน


คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน 

คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน Click 
ศึกษาเพิ่มเติม เอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่นี่: https://www.setsustainability.com/libraries/1119/item/SD_REPORTING
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้