CONTACT US f x l i i
INSPIRATIONS FROM OUR PARTNERS

ปักธงความยั่งยืน โลกเศรษฐกิจทศวรรษใหม่ต้องโฟกัสที่ ‘คุณภาพ’

#SDGsMegaTrend2020
คุณนวอร เดชสุวรรณ์  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

            - แม้สถาบันการเงินจะเป็นภาคธุรกิจที่มุ่งเน้นกำไรและการเติบโต แต่ว่าการเติบโตนั้นจะต้องคิดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในปีแรกๆ สถาบันการเงินอาจจะมีกำไรลดลงไปบ้างเล็กน้อย แต่ในระยะยาวจะเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

          - ด้วยพันธกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เราดูแลเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน ระบบการเงินของประเทศ เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะนำประเด็นความยั่งยืนเข้าไปสู่พันธกิจของเราด้วย

            - ที่ผ่านมาคนภายนอกอาจยังไม่รู้ว่าธนาคารมีการดำเนินงานเรื่องความยั่งยืนอยู่ แต่ถึง ณ วันนี้เราจะเริ่มมองเห็นภาพที่ถูกสื่อสารออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จะต้องปรับตัว มองภาพธุรกิจให้ไกลไปในระยะยาวมากยิ่งขึ้น

 

          ในแต่ละปี องค์กรภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน นักลงทุน และผู้บริโภคในสังคม ต่างเฝ้าจับตามองอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจในมิติต่างๆ ทว่าความผันผวนของภาวะโลก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นปัจจัยที่ย้อนกลับมาให้ทุกภาคส่วนต้องทบทวนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในแง่มุมใหม่ ในรูปแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ‘ธุรกิจชนะ สังคมก็วัฒนา’ คือปรัชญาการทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปักธงริเริ่มเป็นต้นแบบ ให้สถาบันการเงินไทยเริ่ม ‘มองกว้างและมองไกล’ ยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยแนวคิด การธนาคารที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Banking เพื่อให้สถาบันการเงินในฐานะผู้จัดสรรทุนในระบบเศรษฐกิจ เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ คุณนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย จะมาช่วยเราขยายภาพความยั่งยืนในภาคสถาบันการเงินให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อก้าวทันรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษใหม่นี้ โดยเริ่มทำความเข้าใจตั้งแต่ความหมายหรือนิยามของคำว่า การธนาคารที่ยั่งยืน เป็นลำดับแรก

          “ถ้าจะนิยามให้เข้าใจอย่างง่ายๆ คำว่า การธนาคารเพื่อความยั่งยืน ก็จะหมายถึงว่า แม้สถาบันการเงินจะเป็นภาคธุรกิจที่มุ่งเน้นกำไรและการเติบโต แต่ว่าการเติบโตนั้นจะต้องคิดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งภายใต้แนวคิดนี้ ในปีแรกๆ สถาบันการเงินอาจจะมีกำไรลดลงไปบ้างเล็กน้อย แต่หากมองในระยะยาว ด้วยแนวคิดนี้จะทำให้ธนาคารเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

          แม้คำว่า การธนาคารที่ยั่งยืน จะฟังคล้ายเป็นเรื่องใหม่ แต่หากย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย นั้น นับเป็นองค์กรแรกๆ ของประเทศที่ให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืนอย่างจริงจังมานานนับสิบปี ขณะที่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเอง ก็เริ่มมีการใช้แนวคิดความยั่งยืนในวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานอยู่บ้างแล้ว แต่เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนเข้าสู่จุดที่เห็นผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้น ฯลฯ ทั้งหมดนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจับมือร่วมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ ยกระดับประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นสู่เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน

          “ด้วยพันธกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เราดูแลเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน ระบบการเงินของประเทศ เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะนำประเด็นความยั่งยืนเข้าไปสู่พันธกิจของเราด้วย สิ่งที่ทางธนาคารประเทศไทยทำก็คือ การวางเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบที่ยั่งยืน เป็นการเติบโตที่ไม่ใช่เชิงปริมาณ แต่เป็นไปในเชิงคุณภาพ ด้วยการดำเนินงานผ่าน 2 บทบาทหลัก หนึ่ง คือการสนับสนุนให้สถาบันการเงินตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และสอง คือการเข้าไปกำกับดูแล ออกมาตรการบางอย่างเพื่อ กำหนดเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินด้วยในอีกทางหนึ่ง”

          การผลักดันและขับเคลื่อนแนวคิดการธนาคารเพื่อความยั่งยืน เกิดเป็นนโยบายและโครงการต่างๆ มากมาย ในการดำเนินงานของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปยกระดับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ยกระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบันการเงิน รวมถึงยกระดับกรอบจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์อีกด้วย

          “หากจะว่ากันตามจริงแล้ว ธนาคารและสถาบันการเงินเป็นองค์กรที่มีสิทธิ์มีเสียงในการช่วยกำหนดหรือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่าง ผ่านระบบการจัดสรรทุนให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภค เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่ต้องการเงินกู้ อาจจะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบการดูแลน้ำเสีย ระบบการดูแลสังคมขององค์กรก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ หรือการไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับองค์กรที่ทำธุรกิจที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะสร้างปัญหาให้กับสังคม การคำนึงถึงการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ว่าลูกค้าจะมีความสามารถในการใช้หนี้พร้อมๆ ไปกับการดูแลการใช้จ่ายของครอบครัวด้วยหรือไม่ เหล่านี้เป็นต้น”

          สำหรับในส่วนของภาคประชาชน แม้ภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเน้นหนักไปในด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มีหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสนับสนุนมิติเรื่องการดูแลสังคมควบคู่ไปด้วย ดังจะเห็นว่ามีโครงการจำนวนมากถูกคิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการคลินิกแก้หนี้ ที่มีภารกิจช่วยลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้ การพยายามสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนที่ทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยการใช้ Digital Banking การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบ โครงการส่งเสริมเรื่องการออมเงินเพื่อแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่ในเด็กระดับอาชีวศึกษาและกลุ่มคนเริ่มทำงาน

          ขณะที่ในส่วนประเด็นมิติของการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ที่สังคมยังอาจไม่ค่อยมองเห็นภาพชัดเจนนัก ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีแผนที่จะเริ่มผลักดันให้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นในปีนี้

          “หากมองในแง่มุมของ ESG ซึ่งเป็นเสาหลักของการดำเนินงานเรื่องความยั่งยืน ที่ผ่านมาเราทำงานไปที่ส่วนของตัว G : Governance คือการยกระดับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตัว S : Social คือการดูแลสังคม ดูแลภาคประชาชนค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นในปีนี้ เป้าหมายของธนาคารประเทศไทยคือการเพิ่มเรื่องของ E : Environment หรือการดูแลสิ่งแวดล้อมเข้าไปให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือเรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเรามากขึ้นเรื่อยๆ”

          ทั้งนี้ แน่นอนว่าในภาพของเศรษฐกิจทุนนิยม ที่มี ‘ทุน’ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน การขยับปรับเปลี่ยนนโยบายของสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทย ย่อมส่งผลให้ทั้งองค์กรธุรกิจและประชาชนต้องตื่นตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้  

          “ที่ผ่านมาคนภายนอกอาจยังไม่รู้ว่าธนาคารมีการดำเนินงานเรื่องความยั่งยืนอยู่ แต่ถึง ณ วันนี้เราจะเริ่มมองเห็นภาพที่ถูกสื่อสารออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ ก็คงจะต้องปรับตัว มองภาพธุรกิจให้ไกลไปในระยะยาว หันมามองเรื่องการลงทุนเพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ และท้ายสุดเราจะมองเห็นประโยชน์ในระยะยาวที่ย้อนกลับมายังองค์กรของเรา มายังลูกหลานของเรา อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ และแน่นอนว่าสังคมไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอน”

ดาวน์โหลด 5 แนวโน้มสําคัญเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

< กลับหน้าที่แล้ว