Sustainable Strategy กลยุทธ์พิชิตความยั่งยืน | Strategy Clinic

Blogแม้ว่าการสร้าง ‘ความยั่งยืน’ ของภาคธุรกิจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน แต่ต้องยอมรับว่าหลายองค์กรยังไม่ได้วางกลยุทธ์ด้านนี้ไว้ ทั้งที่จริงๆ แล้วเราสามารถวางแผนได้นับตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ

เคน นครินทร์ พูดคุยกับ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ว่าด้วยเรื่องพัฒนาการของความยั่งยืน และหลักคิดที่ทำให้ธุรกิจเติบโตโดยเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับใช้และสร้างกลยุทธ์ที่จะนำความยั่งยืนอย่างแท้จริงมาสู่องค์กร

00:00 เริ่มรายการ
04:11 ยุคยั่งยืนจากความฉลาด
06:17 ยุคยั่งยืนจากการจัดการ
09:01 ยุคยั่งยืนจากการมองการณ์ไกล
10:23 ยุคยั่งยืนจากการใช้อำนาจ
26:31 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์
37:29 หลักคิดที่ทำให้ธุรกิจยังยั่งยืนคืออะไร
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP