ซีพีเอฟ ยั่งยืนรอบด้าน ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

Environment

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ "ซีพีเอฟ" ผู้นําในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นครัวของโลก ด้วยเป้าหมาย การขับเคลื่อนความยั่งยืนของธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ ซีพีเอฟ 2030 ปฏิบัติการขับเคลื่อนความยั่งยืน (CPF Sustainability in Action 2030) ซึ่งรวมถึง การสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการผลิต ภายใต้แนวทางการดําเนินธุรกิจตามปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เพื่อประเทศชาติ ประชาชน และ องค์กร

บริหารจัดการทั้งระบบ ตั้งแต่นโยบายจนถึงวัดผล

การส่งเสริมการจัดห่วงโซ่อุปทาน จําเป็นต้องทําทั้งระบบ และรอบด้าน ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย ตั้งเป้าหมาย ดําเนินการและวัดผล ดังที่ซีพีเอฟได้กําหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสําหรับคู่ค้าธุรกิจ ภายใต้หลักการ 4P ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) แรงงาน (People) กระบวนการผลิต (Process) และการดําเนินงาน (Performance) โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า ตรวจสอบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และวัดผลได้ ในปี 2022 คู่ค้าสําคัญในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ และเครื่องปรุงในประเทศไทยได้รับการประเมินครบ 100% นอกจากนี้ ยังส่งเสริมศักยภาพ ด้วยงานสัมมนาพัฒนา ศักยภาพคู่ค้าธุรกิจ (CPF Capacity Building for Partnership) ทุกปี โดยมีคู่ค้ากว่า 200 บริษัทใน ประเทศไทยเข้าร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืนรอบด้าน


ขับเคลื่อนเป้าหมาย Net-Zero ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

เพื่อสร้างระบบอาหารที่มั่นคง ตั้งแต่การบริหารจัดการ ดูแลในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า รวมถึง การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้าง สมดุลยภาพทางระบบนิเวศ และส่งเสริมการดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ซีพีเอฟ ยังบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย Net-Zero ภายในปี 2030โดยนํานวัตกรรมมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิต (CPF Smart Process) ประกอบด้วยการจัดหาวัตถุดิบ (Smart Sourcing) ที่รวมถึงการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน กระบวนการผลิต (Smart Production) ที่ให้ความสําคัญกับการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เช่นโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ม และโรงงานแปรรูปอาหาร ผ่านนวัตกรรมด้าน การผลิตและด้านพลังงาน และ การบริโภค (Smart Consumption) เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


เสริมความเข้มแข็งให้คู่ค้า เพื่อการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟ ยังหมายถึงความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรักษา ความมั่นคงทางอาหาร ทั้งยามปกติและภาวะวิกฤตจึงให้ความสําคัญกับการดูแลและสนับสนุนคู่ค้าให้สามารถ ดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อให้ สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงฟื้นตัว หลังโควิด-19 ซีพีเอฟ ได้ดําเนินโครงการลดระยะเวลาให้ เครดิตเทอม หรือการชําระสินค้าภายใน 30 วัน (Faster Payment Project) ให้กับคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ประมาณ 6,500 ราย ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทาง การเงิน รวมทั้งร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง...เคียงข้างคู่ค้า” สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟให้สามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ ทําให้มีเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้นและสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้