ดับบลิวเอชเอ วิสัยทัศน์ผู้นํากําหนดทิศทางงานสีเขียว

Environment


บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ WHA Group
ผู้นําอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชันครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรม ของประเทศไทย โดยธุรกิจของ WHA Group ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่       ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) ธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุรกิจการ ให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) และดิจิทัล โซลูชัน (Digital Solutions) จัดเป็นอุตสาหกรรม ต้นน้ำและมีลูกค้าเป็นบริษัทต่างชาติระดับโลกถึงร้อยละ 85 ทําให้มองเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและล่วงหน้าก่อนใคร

ปรับธุรกิจรับความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
ประเด็นท้าทายที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดที่สุด ก็คือความพยายามที่จะรักษาอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อสู้กับปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะ เปลี่ยนผ่านจากกระบวนวิธีผลิตและการจัดการในรูปแบบ เดิม ไปสู่เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มากขึ้น สิ่งที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัด คือการเปิดโอกาสให้ ตําแหน่งงานสีเขียว (Green Jobs) หรืองานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมีจํานวนเพิ่มขึ้น


WHA Group มุ่งเป้าไปสู่องค์กรเทคโนโลยี (Technology Company) ภายในปี 2024 โดยเน้นกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน ภายใต้ภารกิจ “Mission to the Sun” หรือภารกิจพิชิตดวงอาทิตย์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงเพื่อสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้า และเสริมสร้างการพัฒนาองค์กร โดยโครงการที่สําคัญ ได้แก่ Green Logistics, Digital Assets (Metaverse), Digital Health Tech และ Circular เป็นต้น โดยนําเทคโนโลยีชั้นนําพร้อมนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญ กับคน (People) ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากระบวนการ (Process) และ ยังขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยการนํา วิสัยทัศน์ในเรื่อง “อนาคตของการทํางาน (Future of Work)” เข้ามาผนวกไว้ในกลยุทธ์การบริหารกําลังคน เตรียมความพร้อมให้บุคลากรรับมือกับความท้าทายใน อนาคตให้ได้ โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถของคนทํางาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ ทํางานอย่างมีนวัตกรรม พร้อมกับใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data Driven) ในการบริการ โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมใหม่งานสาขาใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เป็นความจริงที่นวัตกรรมใหม่มักจะมาแทนที่ระบบเก่า แต่ขณะเดียวกันก็เกิดตําแหน่งงานใหม่ที่ท้าทายเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Green Logistics ซึ่งอยู่ภายใต้ ภารกิจ Mission to the Sun เป็นระบบขนส่งที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานด้าน ความยั่งยืนที่ WHA Group มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้ใน ภาคโลจิสติกส์ของ ประเทศไทย นอกเหนือจากการช่วยลดผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ยังสามารถลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน ในการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน อาทิ โครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในแบบที่ติดตั้ง บนหลังคาโรงงาน บนหลังคาที่จอดรถ แบบลอยน้ำ และ บนพื้นดิน เป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดให้กับกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ ดับบลิวเอชเอ จนนําไปสู่การพัฒนาระบบการซื้อขายไฟฟ้าเสรีแบบไม่มี ตัวกลาง (Peer-to-Peer Energy Trading) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้รับซื้อไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยี AI และ Blockchain มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทําธุรกรรมอีกด้วย อีกทั้งยังมีการนําเทคโนโลยีควอนตัมมาช่วยคํานวณเส้นทางการเดินทางของระบบขนส่ง ทําให้ ประหยัดเวลาการคํานวณจากเดิม 3 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 วินาทีได้เส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ประหยัดพลังงาน และต้นทุนขนส่งในระยะยาว

จากโครงการต่างๆ ที่ WHA Group ดําเนินการอยู่ เป็นการพลิกโฉมการทํางานในรูปแบบเดิม สู่การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการดําเนินงานและการทําธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะตําแหน่งงานในอนาคตมีความหลากหลายมากขึ้นต้องการทักษะเฉพาะมีความรู้ทางเทคโนโลยี และต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นหนึ่ง ในสายงานที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลสังคมคาร์บอนต่ำ และร่วมสร้างโลกแห่งอนาคตต่อไป
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้