CONTACT US f x l i i
GCNT News

ประกาศรายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย วาระปี 2565 – 2568

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมสมาชิกจากบริษัทชั้นนำ 54 แห่ง  ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ พร้อมตอกย้ำเจตนารมย์ในการผนึกกำลังภาคเอกชนไทย ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  มุ่งสู่ทศวรรษแห่งการลงมือทำ เพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม โดยคณะกรรมการที่ได้รับการลงมติในครั้งนี้ พร้อมเดินหน้ารวมพลังองค์กรสมาชิกทั้ง 69 องค์กร และทุกภาคส่วน ร่วมลงมือเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืนต่อไป

และด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 27 ธันวาคม ศกนี้ สมาคมฯ จึงจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่อไป สําหรับวาระปี 2565 –2568 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ ว่าด้วยคณะกรรมการสมาคม โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย วาระปี 2565 – 2568 ดังนี้

1.นางกลอยตา ณ ถลาง              บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2.นางสาวศิรภัสสร สกุลวิวรรธน์      บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
3.นายศุภชัย เจียรวนนท์              บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
4.นายเนติธร ประดิษฐ์สาร            บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
5.นายหลุยส์ คริสธานินทร์            บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
6.นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์           บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
7.นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ      บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
8.นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์           บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
9.นายธีระพล เตชะวิเชียร             บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด
10.นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล        บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
11.นายปราชญ์ เกิดไพโรจน์           บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
12.นายนพปฎล เดชอุดม              บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


< กลับหน้าที่แล้ว