Job Vacancy: Project Manager, SI Youth Club

UNGCNT News

ตำแหน่งงาน: Project Manager, Sustainable Intelligence (SI) Youth Club

สถานที่:UN Global Compact Network Thailand อาคาร True Digital Park, สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร 10260

Sustainable Intelligence Youth Club คืออะไร
Sustainable Intelligence Youth Club (SI Youth Club) คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนที่ตึก True Digital Park  และชมรมตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นบนพื้นฐานการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน (Sustainable Intelligence-Based Society) ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากพันธมิตรเพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill, Reskill) ที่จำเป็นในสังคมยุค 5.0 พร้อมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่มีแข็งแกร่ง (Mindset) เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติและยั่งยืน (Sustainability) โดยเน้นการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลืออย่างมีประโยชน์ (AI) ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมยุค 5.0

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • สร้างเยาวชนและสังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน
  • พัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อเยาวชน ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี ด้านความยั่งยืน และด้านทัศนคติและกรอบความคิดด้านการพัฒนา
  • เสริมสร้างอาชีพและต่อยอดการทำงานให้แก่เยาวชน

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ นักศึกษาจบใหม่ไม่เกิน 2 ปี รวมจำนวน 100,000 คน (ทั้งการเข้าร่วมออนไลน์และออนไซต์)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ทักษะการบริหารโครงการและความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหางาน:

- จัดทำแผนโครงการเชิงกลยุทธ์และบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SI Youth Club

- ออกแบบและริเริ่มไอเดียอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเข้าร่วมการนำเสนอแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ SI Youth Club เช่น กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถ เวิร์คช็อป และการสัมมนาสำหรับเยาวชนและบริษัทสมาชิก

- พัฒนา จัดเตรียม กิจกรรมและเอกสารต่างๆ บันทึกข้อเสนอ ความคิดเห็น และวาระการประชุม โดยจะต้องจัดการ เอกสารการประชุม การนำเสนอ และรายงานผลการประชุมและการดำเนินการของโครงการ

- บริหารโครงการด้านประสานงานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร

- จัดทำขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- สามารถประสานงานสม่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรของสหประชาชาติ รัฐบาล และภาคธุรกิจ เพื่อรักษาความร่วมมือที่ดีและแสวงหาโอกาสความร่วมมือร่วมกัน

- บริหารโครงการและการสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนสำเร็จลุล่วง

ทักษะทางคอมพิวเตอร์และทางเทคนิค:

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Google Workspace

- มีความรู้ด้านการสื่อสารบนแพล็ตฟอร์ม เช่น Zoom, Slack, Trello ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะการออกแบบการนำเสนอ เช่น Canva, Adobe Illustrator, Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม:

- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและโครงการ

- ให้ความสำคัญต่อความคิด ความเชี่ยวชาญของทีมงาน และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน

- สนับสนุนและปฏิบัติตามตัวเลือกที่ทีมที่ได้ตกลงกัน แม้ว่าตัวเองจะไม่เห็นด้วย

- แบ่งปันความสำเร็จของทีมและยอมรับความผิดชอบร่วมกันในความผิดพลาด

ทักษาการสื่อสาร:

- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

- สื่อสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

การศึกษา: วุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ กฎหมาย การจัดการความยั่งยืน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์: มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปในการจัดการโครงการ/โปรแกรมและงานบริหารทั่วไป มีประสบการณ์ทำงานในกลุ่มปัญหาด้านความยั่งยืนและด้านสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ระยะเวลาโครงการ: อย่างน้อย 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2567)

 

กระบวนการการคัดเลือก

แนบ CV และส่งมาทางอีเมล info@globalcompact-th.com หัวข้อ Project Manager, Sustainable Intelligence (SI) Youth Club

- เปิดรับสมัคร ถึง 15 มกราคม 2567

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับจากสมาคมฯ

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้