เปิดรับสมัครแล้ว CIRCO: Creating Business Through Circular Design Workshop ประจำปี 2024 : รุ่นที่ 1

Event
4 Mar 2024 8.00 AM - 2 Apr 2024 5.00 PM


CIRCO Hub ประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ประกอบการทุกขนาด ทุกอุตสาหกรรม เข้าร่วมเวิร์คชอป Creating Business Through Circular Design : CIRCO เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ขับเคลื่อนแผนงานด้านธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในองค์กร มีเครื่องมือในการปรับธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับผลิตภัณฑ์  รวมไปถึงคุณค่าให้กับกลุ่มลูกค้า หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความคุ้มค่าสูงสุด

Circular Design เป็นกระบวนการคิดและทำธุรกิจที่ มุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เป็นไปได้ ออกแบบนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 • Circular Design / Life Cycle Design ทักษะการออกแบบ ธุรกิจ สินค้าและบริการในแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 • Value Chain Analysis  กระบวนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการใช้ทรัพยากรของธุรกิจปัจจุบัน
 • Circular Business Model & Design Strategies โมเดลสร้างรายได้และกลยุทธ์การออกแบบ 
 • Implementation Roadmap สร้างแผนการดำเนินงานธุรกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

ทำไมต้องอบรมการออกแบบหมุนเวียน ?

 • ได้นำแผน/โครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทสนใจปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เรียนเป็นกรณีศึกษาจริงในหลักสูตร
 • ได้ลองเริ่มต้นกระบวนการคิดสร้างไอเดียการออกแบบหมุนเวียน (ideation) ภายใต้การแนะนำของวิทยากรที่ได้รับการอบรมจาก CIRCO ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนทั้งความสูญเสียทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์ supply chain ปัจจุบัน,​การหาคุณค่า (circular value proposition) และพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโมเดลธุรกิจใหม่ จนถึงการสร้างแผนการดำเนินการ (Implementation Roadmap) ที่สามารถนำไปดำเนินงานต่อในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากบริษัทอื่นๆที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และจากผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 

เกี่ยวกับหลักสูตร CIRCO

 • โปรแกรมการออกแบบหมุนเวียนที่สนับสนุนให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง ไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งหาโอกาสการสร้างคุณค่าใหม่ (Circular Value Proposition) ของผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • มีขั้นตอนการออกแบบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการ design thinking , business model design และ supply chain analysis
 • มีกรอบของโมเดลธุรกิจหมุนเวียน และกลยุทธ์การออกแบบหมุนเวียนซึ่งอ้างอิงจากแนวคิด “Products that Last” ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Technical University of Delft (TU Delft) ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • หลักสูตร CIRCO ได้ถูกนำไปอบรมให้กับผู้ประกอบการและบริษัทมากกว่า 1,000 แห่ง ในประเทศเนเธอร์แลนด์และในอีก 13 ประเทศอาทิเช่น สหภาพยุโรป ตุรกี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย เป็นต้น

 

การอบรมนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • บริษัท/องค์กร จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสหกรรมก่อสร้าง ที่สนใจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน
 • โดยในแต่ละรุ่นจะเปิดรับเพียง 8 องค์กร โดยแต่ละองค์กร สามารถส่งตัวแทนมาร่วมอบรมได้ 2-3 ท่าน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย
  • ผู้ร่วมอบรมหลัก 1 ท่าน จากทีมพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ (Business and R&D part) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร  *จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง
  • ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (commercial part)

 

ตารางการอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 3 วัน ตลอดช่วงเวลา 5 สัปดาห์ ได้แก่

วันที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 14  มีนาคม  เวลา 9:30-17:30 น.

วันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  เวลา 9:30-17:30 น.

วันที่ 3 : วันอังคารที่ 2 เมษายน  เวลา 9:30-17:30 น.

สถานที่: แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ :  https://forms.gle/5An3gFTqV5tKnUX19

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม:

42,000 บาท/องค์กร (จากปกติ 64,000 บาท)

พิเศษ ! ลดค่าธรรมเนียมในการสมัคร 50 % พร้อมได้รับสิทธิลดหย่อนเงินได้จากกรมสรรพกร 250% (Stemplus)

หมดเขตรับสมัคร 4 มีนาคม 2567

 *รับเพียง 8 องค์กรเท่านั้น โดยทาง CIRCO ประเทศไทย จะยืนยันกับผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567

 

รูปแบบการอบรม :

 • อบรม Onsite 3 วันเต็ม
 • ออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom และ Mural (เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการ collaboration) 2 ครั้ง (Intake/Trainer Call)

**อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ ที่นี่

---------

 เกณฑ์การคัดเลือก (Selection Criteria)

 • สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกครั้ง (Time Commitment)
 • มีบทบาทหลักในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ในองค์กร (High level of involvement with the design & development process) : ผู้อบรมควรมีบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร (เช่น ทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, นักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ, ทีมวิจัยกลุ่มลูกค้า, ทีมเทคโนโลยี เป็นต้น)
 • ความตั้งใจส่วนบุคคล (Personal conviction) : มีความตั้งใจจริงและมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนำกระบวนการออกแบบหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของท่าน
 • มีไอเดียหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Product Case) ที่สนใจปรับเปลี่ยนเป็น Circular : เลือกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของท่าน เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียน พร้อมเตรียมนำเสนอและแลกเปลี่ยนในกลุ่มตลอดการฝึกอบรม

*** การอบรม CIRCO ไม่เหมาะกับทีม CSR หรืองานสื่อสารองค์กร ที่มองหาตัวช่วยเรื่องการจัดการขยะที่ปลายทาง เนื่องจากการอบรมนี้ ธุรกิจจะได้เรียนรู้วิธีคิดและขั้นตอนในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Circular Business model) ให้กับแก่นของธุรกิจหลัก (Core business) ไปจนถึงการออกแบบเส้นทางการดำเนินงานหลังจากจบการอบรม โดยเน้นที่การค้นหาวิธีลดการสูญเสียทรัพยากร/พลังงาน/วัสดุตั้งแต่ต้นทาง และแปรเปลี่ยนให้เกิดคุณค่าสูงสุดตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

-----

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลฌา วงษาจันทร์ (ปูเป้)
อีเมล์ circohub.th@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 098-969-8812

DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้