IRPC ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระยอง ผ่านการจ้างเหมาบริการตาม มาตรา 35

Human Rights

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงผ่านการจ้างเหมาบริการตาม ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงชีพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับคนพิการจังหวัดระยอง โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น IRPC สนับสนุนการใช้สิทธิตามมาตรา 35 การจ้างสำหรับจ้างเหมาบริการให้คนพิการ จำนวน 48 คน ใช้งบประมาณกว่า 5.4 ล้านบาท

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กล่าวว่า การเปลี่ยนมาจ้างเหมาบริการคนพิการเป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยตรง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการนั้นได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นพลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งในทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางประชารัฐด้านสังคมในการส่งเสริมอาชีพ สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ สามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการนั้นได้ รวมทั้งเป้าหมายของ IRPC ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และ ใส่ใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP