องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564

Awards

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดสัมมนา  "แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564" ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแถลงผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจ คาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยมีองค์กรธุรกิจ จำนวน 14 องค์กร ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทั้งนี้มีผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่จาก TGO และองค์กรภาคธุรกิจ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook live องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับความสำเร็จ และผลการประเมิน และจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การกล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กร ที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน โดยผู้บริหารจากองค์กรที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 14 องค์กร รวมทั้งมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้แทนองค์กรมาร่วมพูดคุยถึงเส้นทาง สู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับองค์กรสมาชิกที่ได้รับผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดังนี้

รางวัลโดดเด่น
PTT Global Chemical Public Company Limited
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

PTT Public Company Limited
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

CP ALL Public Company Limited
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลยอดเยี่ยม
The Siam Cement Public Company Limited
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Thai Oil Public Company Limited
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

True Corporation Public Company Limited
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

IRPC Public Company Limited
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Bangchak Corporation Public Company Limited
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Charoen Pokphand Group Co.,Ltd. (C.P. Group)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP