กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมรางวัล มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 "Human Rights Awards 2021"

Awards
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดงานประกาศ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนมาเป็นองค์กรนำร่องที่จะสามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรมีคุณภาพ มีหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่มีความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งมีหน่วยงานได้รับรางวัลทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน
โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและประธานมอบรางวัล โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมพิธีเปิดงาน

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ องค์กรสมาชิกที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2564  ดังนี้

  • ประเภทรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


Download: รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับองค์กรที่ชนะเลิศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 
ปี 2564 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรต่างๆ นำไปปรับใช้กับองค์ของตนเองต่อไป ชมบันทึกย้อนหลังทั้งหมด 


ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP