ก.ล.ต. ร่วมกับ 14 องค์กร ระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Governance for Sustainable Development Forum) ของภาคตลาดทุน

Event
20 Nov 202111.00 AM - 12.30 PM

ก.ล.ต. ร่วมกับ 14 องค์กร ระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Governance for Sustainable Development Forum)

นำเสนอบทบาทของภาคตลาดทุนและหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนธุรกิจมีธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญไปสู่ความยั่งยืน โดยภายในงาน Good Society Summit ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคีและองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันนำเสนอประเด็นทางสังคมที่หลากหลายพร้อมช่องทางที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสังคมดี ในรูปแบบ Virtual Event 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.30น.

รับชมถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook page สำนักงาน กลต. และ www.goodsociety.network


กำหนดการ
งานเวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Governance for Sustainable Development Forum: “Main Forum”) ของภาคตลาดทุน
“แนวทางขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน”
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น. (Live ทางออนไลน์)*

ช่วงแรก (กล่าวนำ)
11.00 - 11.05 น. “บทบาทของตลาดทุนในฐานะหนึ่งในกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อตอบโจทย์
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน”
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคลเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
11.05 - 11.10 น. สำนักงาน ก.ล.ต. องค์กรที่ร่วมเสวนา และองค์กรภาคตลาดทุน ถ่ายรูปร่วมกัน

ช่วงสอง (การเสวนา)
เสวนา 1
11.10 - 11.35 น. “การยกระดับการประกอบธุรกิจอย่างมีESG โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมและ
สิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่ความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยข้อมูล”
• ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TBC)
• ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TBC)
• ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TBC)
• ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (TBC)

เสวนา 2
11.35 - 12.00 น. “กลไกธรรมาภิบาลเพื่อการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว”
• ผู้แทนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (TBC)
• ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (TBC)
• ผู้แทนบริษัท ซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) (TBC)
• ผู้แทนบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TBC)
• ผู้แทนบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (TBC)
* ส่วนหนึ่งของงาน Good Society Summit (วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบของงานออนไลน์เสมือนจริง)
 
เสวนา 3
12.00 – 12.30 น. “ก้าวต่อไปของภาคตลาดทุนในการสร้างสังคมดี”
• นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.
• ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(TBC)
• ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TBC)
• ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TBC)
• ผู้แทนสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (TBC)
• ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TBC)

12.30 น. จบงาน
ดำเนินรายการโดย ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
DOWNLOAD DOCUMENTS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา
GCNT Members
สมาชิก GCNT กรุณา Login เพื่อ Download เอกสาร
Non Members
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก และสนใจ Download เอกสาร กรุณากรอกข้อมูล
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP