How To Join
UN Global Compact ช่วยองค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลก ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมและเสนอแนะกรอบการดำเนินงาน ให้แก่ธุรกิจทุกประเภทโดยไม่คำนึงขนาด ความซับซ้อน หรือที่ตั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิม และเราพร้อมที่จะสนับสนุนสมาชิกทุกรายอย่างเต็มที่

เราคือผู้แนะแนวทางการดำเนินธุรกิจ
เราจะช่วยคุณตั้งมั่นปณิธาน ประเมินเฟ้นหา ริเริ่ม วัดผล และสื่อสารกลยุทธ์ตามหลักของสหประชาชาติในทุกขั้นตอน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

เราคือผู้สร้างสรรค์สังคม
เราเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น ต้องอาศัยกำลังแรงมหาศาล บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกรอบความร่วมของเรา กว่า 8,000 รายตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร อีก 4,000 ราย ต่างมีความต้องการแตกต่างกันไป ซึ่งเราพร้อมที่จะสนับสนุนสมาชิกทุกรายอย่างเต็มที่
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกับเรา
สิทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายมาตรฐานทางธุรกิจระดับโลก
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของ UN Global Compact
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น รายงานความยั่งยืน
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงการอบรม Academy และ workshop
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ของ UN Global Compact
 • สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม Action Platform
เพิ่มความรู้เข้าใจเพื่อปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
ได้ขยายเครือข่ายความยั่งยืนกับสมาชิกผู้เข้าร่วมอื่นๆ
สิทธิ์ในการใช้ Logo ของทาง UN Global Compact**
(**ยกเว้นการนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือแสดงบนผลิตภัณฑ์)
CEO หลายท่านเห็นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นสำคัญ
 • เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจในอนาคต
 • เป็นกลยุทธ์การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • เปิดโอกาสในการเติบโตและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่มา งานวิจัย UN Global Compact-Accenture CEO
What We Do

กรอบความร่วมมือ UN Global Compact เป็นโครงการรณรงค์ให้บริษัทวางกลยุทธ์ และยึดหลักการทำงานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนตามหลักสากล 10 ประการ โครงการนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปทั่วโลก เพื่อขยายความร่วมมือจากบริษัทน้อยใหญ่ ทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อผนึกกำลังสร้างโลกของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยังได้เผยแพร่ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน ที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยเป้าหมายทั้ง 17 ประการอีกด้วย
 • ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
 • ธุรกิจจักต้องสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิ์ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
 • ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
 • สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
 • ตลอดจนหมั่นตรวจสอบว่าการดำเนินงานต่างๆ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่
อ่านต่อ
ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
อ่านต่อ
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
อ่านต่อ
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง
อ่านต่อ
รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย
อ่านต่อ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
อ่านต่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
อ่านต่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
อ่านต่อ
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
อ่านต่อ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา GCNT
คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้โลกใบนี้กับเราไหม? GCNT ขอชวนคุณมาทำความรู้จักหลักการทำงานเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคุณ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก