CONTACT US f x l i i
Library

เสวนาวิชาการ "ความก้าวหน้าและความท้าทายในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย"

การมองให้ไกลกว่าตั้งเป้าหมาย คือ Transformative เปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานความคิด โดยจะก้าวข้ามความท้าทายของการขับเคลื่อนในประเทศไทย หนึ่งในข้อแนะนำ คือ การบูรณาการในแบบที่มียุทธศาสตร์ร่วมกัน การมีเวทีให้ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ตรวจสอบ และวิพากษ์การดำเนินงานของภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญอย่างสร้างสรรค์ แผนการขับเคลื่อนยังขาดการให้ความสำคัญกับ Means of Implementation อย่างเป็นระบบ 

บันทึกเสวนาวิชาการ ความก้าวหน้าและความท้าทายในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย  
วันที่ 28 มกราคม 2564 

วิทยากร
- ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ผศ.ชล บุนนาค โครงการ SDG Move คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์< กลับหน้าที่แล้ว