เครือคาโอตั้งเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจทั่วโลกลง ร้อยละ 22 ภายในปี 2030

Let's Eco Together @KAO


คาโอ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยและความสะอาดสำหรับครัวเรือนและส่วนบุคคล ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานกลยุทธ์ความยั่งยืน “Kirei Lifestyle” ซึ่งคาโอทุกประเทศทั่วโลกยึดถือปฏิบัติ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals ซึ่งคาโอได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ UNGC (UN Global Compact) คาโอคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้คนบนโลกบรรลุการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เรามุ่งมั่นคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่มาจากการปลูกและการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ใช้วัตถุดิบปาล์มน้ามันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เป็นต้น ไปจนกระทั่งการจัดการของเสีย (ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.kao.com/jp/en/environment/#efforts) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
.
เครือคาโอตั้งเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจทั่วโลกลง ร้อยละ 22 ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี 2017 หนึ่งในมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ โครงการการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในประเทศไทยติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงงานคาโอ จ.ชลบุรี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2018 โดยมีกำลังการผลิตต่อปีเท่ากับ 660 เมกะวัตต์ ตั้งแต่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถทดแทนการใช้พลังงานจากจากการไฟฟ้าได้กว่า 1.7 % และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า
820 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 20,500 ต้น
.
คาโอยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำสอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG: My Kirei Lifestyle – Making the world healthier and cleaner และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)


< กลับหน้าที่แล้ว