CONTACT US f x l i i

ปตท. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การรักษาสมดุลตามภารกิจทั้งในฐานะรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกทั้ง ความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ที่มีความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการกัน ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักการดังกล่าวเป็นระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ปตท. จึงพัฒนาปรับปรุงหลักการบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการกำกับดูแลกกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยได้กำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนตามแนวทาง 3P ดังนี้

 1. Prosperity: การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมไทย
 2. People: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคุณภาพชีวิต และการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
 3. Planet: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน

ปตท. กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่จะเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนประเทศและเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจเน้นความโปร่งใสสู่ความยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายในการรักษาการได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index – DJSI) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ปตท. มีการดำเนินการดังนี้

 • การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดุแลกิจการที่ดี มีการประเมินการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตามแนวทาง GRC (Governance, Risk and Compliance) โดยมีการจัดตั้งโครงสร้างสายงาน “กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์” กำกับดูแลงานด้าน GRC ภายใต้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการและบูรณาการหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการกำหนดแนวทางแบบรวมศูนย์ (Centralize) และการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่อยู่ตามโครงสร้างสายงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานภายในบริษัท ปตท. และกลุ่มบริษัท ปตท. เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ “Three Lines of Defense”
 • กลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม ปตท.
 • การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) และสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวังให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ผ่านนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)
 • การเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และเพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System: CCMS) ซึ่งช่วยวิเคราะห์ ตรวจติดตามรายการที่อาจมีความผิดปกติในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงในองค์กร และแจ้งเตือนเจ้าของกระบวนการ หรือผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาตามสิ่งที่ตรวจพบ เพื่อสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
 • การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่ง ปตท. ได้รับการต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2
 • การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) โดยเปิดช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไว้ 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.pttplc.com, อีเมล pttvoice@pttplc.com และทางจดหมาย เพื่อให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้สะดวก รวดเร็ว โดยมีศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแส ติดตามเรื่อง ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวน และแจ้งผลการดำเนินงาน ต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ปตท. จึงได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล โดยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index – DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

PTT earned extensive acclaim from domestic and international entities including 9th NACC Integrity Award presented by the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) for the second consecutive year.

Strengthening organization with Corporate Good Governance for Sustainable Growth

Ensuring balance in the role as State-owned Enterprise and Listed company is a challenge for PTT Public Company Limited. It is PTT’s aspiration to become a model organization for governance, risk management, and compliance (GRC) that has integrated connections. These principles therefore serve as the foundation for the development of a sustainability management system that ensures fairness and trust for all stakeholders, and which enables the creation of an open, ethical, and transparent organization that opposes corruption in all forms. In order to respond to the transforming environment, business context, competitiveness, and Thailand’s policy, PTT must apply appropriate management principles to support compliance with various laws and regulations, including operate under the framework of good corporate governance according to international standards. PTT has outlined a strategy and business direction based on the “3P” approach, which focuses on creating sustainable growth for all parties, as follows:

 1. Prosperity: Create Sustainable Growth for the Thai Economy and Society
 2. People: Developing Human Resources, Creating Quality Livelihoods and Inclusive Business Growth with Community and Society
 3. Planet: Conserving Natural Resources and the Environment, and Caring for Community and Society

PTT has outlined a strategic direction to be a part to drive the country under the national strategies and firmly commit to being a Pride & Treasure of Thailand with a focus on transparent business and balanced stewardship of stakeholders on CG Principles. As those strategic directions, PTT has set the objectives on earning NACC Integrity Award from the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) for 2nd consecutive year and continually being qualified as a member of Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). To achieve those goals, PTT has implemented as follows;

 • Operating under the framework of good corporate governance; conduct internal control assessments, and efficiently manage operational risks, including strictly adherence to and compliance with various laws and regulations that are relevant to business operations. To be aligned with Governance Risk and Compliance Principle (GRC Principle), PTT established a GRC (Governance, Risk and Compliance) unit under Senior Executive Vice President, Corporate Governance and Regulatory Affairs, responsible for CG compliance and integration of CG principles, risk management, internal control, legal and corporate regulation compliance through corporate governance and development in line with PTT Group Way of Conduct to cope with the need to centralize and integrate the operations of all lines of business to ensure that the operations of PTT Group are transparent and comply with good governance and drive the company with efficiency and effectiveness sustainably under the management concept “Three Lines of Defense”.
 • Driving corporate governance of PTT Group according to PTT Group Way of Conduct, which encourage collaborations within the Group on legal and regulatory compliance and to elevate and align the Group’s operational practices with international standards.
 • Anti-Fraud and Corruption by announcing PTT’s and PTT Group’s Anti-Fraud and Corruption Policy as essential principles and guidelines embracing resistance to fraud and corruption for the Board, management, and employee to compliance with. PTT Group’s Anti-Fraud and Corruption Policy as part of the PTT Group Way of Conduct so that PTT Group companies may observe the same standards and management approaches and that all companies may achieve synergy under the investment objective. To establish a higher standard for business practices in the hope of having all employees do their best without expecting benefits, PTT enforced practical guidelines under PTT Group’s policy on gifts, entertainment, or other benefits (No Gift Policy)
 • Requiring information disclosure to prevent conflicts of interest and illegal, improper activities, as well as requiring the directors, management, and all employees to disclose potential conflicts of interest through a specific disclosure form for suspected conflicts of interest with PTT. As part of the oversight of inside-information measures, all PTT directors and management, including their spouses and children not yet of legal age, must report any changes in their PTT share ownership to SEC under Article 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) within three days of the dates of sale, purchase, disposal, or receipt of such shares.
 • Implementing Continuous Control Monitoring & Auditing System (CCMS) to aid screening and continuous monitoring of abnormalities (Red Flags) or potential frauds and inform the process owner or relevant people to explain and solve the problem to create effective internal control and reduce errors.
 • Conforming to CAC’s certification process, which is Thailand Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC), an endeavor of IOD with the support of the government and NACC, PTT retained CAC membership for the second consecutive year on May 17, 2018.
 • In terms of receiving grievances and whistleblowing reports, PTT opens 3 channels for whistleblowing: The Company’s website at www.pttplc.com, e-mail (pttvoice@pttplc.com), and mail. This allows employees, partners, customers, and stakeholders to more easily and conveniently report grievances and possible instances of corruption. Following reporting, grievances will be received by a designated center, which then follows up on issues, protects and ensures fairness to whistleblowers, the accused, and informants who provide information relating to corruption within the organization.

From the firm commitment to operating businesses with CG and social responsibility, coupled with constant sustainability management and improvement, PTT earned extensive acclaim from domestic and international entities including 9th NACC Integrity Award presented by the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) for the second consecutive year, and being selected as a member of Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for the 8th consecutive year.

 

< กลับหน้าที่แล้ว