ว.เทคโนฯ IRPCT ฐานการผลิตกำลังคนอาชีวคุณภาพป้อน EEC ให้การต้อนรับ รมว.ศธ.

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ประธานกรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) ให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ IRPCT ซึ่งเป็น 1 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนของกลุ่มปตท. และเป็นฐานในการพัฒนาคนในระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พร้อมผู้บริหาร IRPCT ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายณัฏฐพล ได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร IRPCT ที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา โดยได้ดำเนินการเป็นอาชีวศึกษาเฉพาะทาง “Excellent Model School” ตามโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา การได้รับการจัดอันดับป็นวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ และผลสำเร็จจากการที่ IRPCT ได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาเอเซียแปซิฟิค (APACC) ในระดับเหรียญทอง และการเป็นวิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย (1” Technical and Vocational Education and Training Career Center : TVET) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จของความพยายามของทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มุ่งไปสู่เป้าหมายของอาชีว ศึกษา สามารถผลิตกำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ถือเป็นการพัฒนากำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้อนสู่ EEC และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดระยองและประเทศชาติต่อไป

< กลับหน้าที่แล้ว