CONTACT US f x l i i

ขอแสดงความยินดีกับองค์กรสมาชิก UNGC ที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2563

25 ก.ย.63 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2563 หรือ HUMAN RIGHTS AWARDS 2020 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในปีนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 29 องค์กรแบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 10 องค์กรหน่วยงานประเภทรัฐวิสากิจ 3 องค์กรและประเภทภาคธุรกิจอีก 16 องค์กร
ทั้งนี้สมาชิกของ UNGC ที่ได้รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ได้แก่
บริษัท มิตรผล จำกัด
บริษัท ปตท สผ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัล ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “การนำเสนอต้นแบบที่ดี (Best Practice) เพื่อถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน และยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานภายในงานอีกด้วย GCNT ขอแสดงความยินดีกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรต่างๆที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2563 ในครั้งนี้

**************************
วันที่ 25 กันยายน 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วม ทั้งนี้ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2563 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน ป้องกันมิให้เกิดการละเมิดต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน ลูกค้า ผู้บริโภค หรือผู้รับบริการของหน่วยงาน  ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือปริมาณข้อร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานขององค์กร

การดำเนินโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2563 เป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ในส่วนของภาครัฐ จะอ้างอิงมาจากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  สำหรับรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จะอ้างอิงมาจากหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกทั้งจากเอกสาร และการลงพื้นที่ตรวจประเมิน  สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ปี 2563 ได้แก่

  1. ประเภทภาครัฐ

- ส่วนกลาง รางวัลดีเด่น ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมควบคุมโรค กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรางวัลชมเชย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันิติวิทยาศาสตร์ 

- ส่วนภูมิภาค รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี และรางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคลังจังหวัดยะลา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

  1. ประเภทรัฐวิสาหกิจ

รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรางวัลชมเชย ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  1. ประเภทภาคธุรกิจ

- ขนาดใหญ่ รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และรางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด

- ขนาดกลาง รางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด

- ขนาดเล็ก รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท โซป เอ็น เซนท์ จำกัด

  1. ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รางวัลดีเด่น ได้แก่ มูลนิธิวัฒนเสรี

ทั้งนี้ องค์กรได้รับรางวัลทั้งหมด จะเป็นองค์กรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรต่างๆ ได้นำไปต่อยอดและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

< กลับหน้าที่แล้ว