Library

เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021 โลกยั่งยืนแค่ไหนในปี 2021

หนึ่งในเครื่องมือติดตามประเมินผลที่จัดทำออกมาอย่างสม่ำสมอและทั่วโลกให้การยอมรับ คือ Sustainable Development Report และการจัดอันดับ SDG Index ที่จัดทำโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN)  ซึ่งเป็นเป็นดัชนี SDGs หนึ่งเดียวในโลกที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา สำหรับในปีนี้ SDSN ได้ทำการเปิดตัวรายงาน และเผยแพร่ SDG Index ให้เห็นสถานการณ์ ความก้าวหน้า และประเด็นท้าทายทั้งในภาพรวมระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

สำหรับประเทศไทยในปีนี้ (2021) ดัชนี SDGs ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จาก 165 ประเทศ ตกลงมาจากเดิมปี 2020 อยู่ในอันดับที่ 41 จาก 166 ประเทศ คะแนนดัชนีของปีนี้ (2021) อยู่ที่ 74.2 คะแนน ต่ำกว่าปี 2020 ที่ได้ 74.5 คะแนน เพียงเล็กน้อย แต่ถือว่าสอดคล้องกับทิศทางของทั่วโลกที่มีคะแนนดัชนี SDGs ลดลงจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอันดับกับประเทศในทวีปเอเชียพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของเอเชีย รองจากญี่ปุ่น (อันดับ 18) และเกาหลีใต้ (อันดับ 28) ตามลำดับ และยังคงเป็นประเทศที่มีคะแนนดัชนี SDGs สูงที่สุดในอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (2562 – ปัจจุบัน)


และหากเทียบกับปี 2020 มี SDG รวม 4 เป้าหมายที่มีสถานะแย่ลงและไม่มีเป้าหมายใดเลยที่ถูกขยับสถานะให้ดีขึ้น ในภาพรวมระดับโลก ดัชนี SDG ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการรับรอง SDGs โดยประชาคมระหว่างประเทศเมื่อปี 2015 แต่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDGs มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2010 และตั้งแต่การรับรองเป้าหมายในปี 2015

ส่วนเป้าหมายที่มีความท้าทายสูง (สีแดง) จำนวน 5 เป้าหมาย โดยเมื่อพิจารณาระดับตัวชี้วัดจะพบว่าประเด็นที่เป็นความท้าทายของประเทศไทย ได้แก่        

  • SDG 2 ขจัดความหิวโหย ประเด็นที่มีสถานะท้าทายสูงคือ ดัชนีการบริหารจัดการไนโตรเจนที่ยั่งยืน  ปริมาณการส่งออกสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย
  • SDG 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ประเด็นที่มีสถานะท้าทายสูงคือ อัตราผู้ป่วยวัณโรค อัตราการตายบนท้องถนน
  • SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ ประเด็นที่มีสถานะท้าทายสูงคือ สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของผู้มีรายได้ และสัดส่วนพัลมา (palma ratio)
  • SDG 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ประเด็นที่มีสถานะท้าทายสูงคือ พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับความคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ  ความสะอาดของน้ำทะเล และการจับปลาในปริมาณมากเกินกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
  • SDG 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก ประเด็นที่มีสถานะท้าทายสูงคือ การคุ้มครองความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำ และ ดัชนีสายพันธุ์สิ่งหายาก
ในปีนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายที่ถูกจัดอยู่ในสถานะความท้าทายมาก (สีแดง) นั้นเพิ่มขึ้นจากเดิมปี 2020 มีเป้าหมายที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับความท้าทายสูง (สีแดง) เพียง 2 เป้าหมาย คือ SDG 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ ในจำนวนนี้มีเป้าหมายที่มีการดำเนินงานถดถอยลงจากปีก่อนคือ SDG 15


ขอบคุณที่มา 
เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย – SDSN Thailand และ SDG Move TH

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ประจำปี 2021 ได้ที่ https://www.sdgindex.org และในรูปแบบ Data visualization: https://dashboards.sdgindex.org

Sustainable Development Report 2021The Decade of Action for the Sustainable Development Goals


Jun 14, 2021

The Sustainable Development Report 2021 presents the SDG Index and Dashboards for all UN member states, outlines the short-term impacts of COVID-19 on the SDGs, and describes how the SDGs can frame the recovery. It was prepared by teams of independent experts at the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Bertelsmann Stiftung.

As the world begins its recovery from the COVID-19 pandemic, an emphasis must be placed on sustainable development. It is time to look for transformative pathways, collaboration amongst UN member-states, and to use the SDGs as a framework to "build forward better".


--- About the Sustainable Development Solutions Network (SDSN):

The UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) was set up in 2012 under the auspices of the UN Secretary-General. SDSN mobilizes global scientific and technological expertise to promote practical solutions for sustainable development, including the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement. SDSN works closely with United Nations agencies, multilateral financing institutions, the private sector, and civil society.

Connect with us: unsdsn.org
twitter.com/UNSDSN
facebook.com/UNSDSN
< กลับหน้าที่แล้ว